Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-147r

De Heeren Gosewinus Bernage tot Meliskercke secretaris, ende Arnold van Loon notaris ende procureur alhier als aangestelde curateurs door de heeren drossaert ende schepenen alhier volgens de acte van aenstellingh daer van sijnde inne dato vijfthienden meert seventhienhondert twaalf alhier gesien ende gelesen over den geabbandonneerden boedel ende goederen van Anneken Cornelis van Beurden weduwe ende testamentaire boedelhouster van wijlen Jan Laureijs Colen volgens dese testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Jacobus Moolengraef ende seeckere getuijgen alhier inne dato achthienden meij seventhienhondert cedunt aen Laureijs Gerits van Dooremalen een huijs, hof ende erffenisse daer aen leggende ende daer toe behoorende groot vijf ende een half loopensaet ofte daer omtrent gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Willemijn Jan van Beurden, zuijdt de straet, west Peter Hoseman ende noort Andries vanden Megdenbergh, belast met ses stuijvers twee penningen min of meer chijns sjaers in twee roepen aenden Ed. Heer alhier voorts wegen stegen etc. schouwen waterlaten etc. ende hebben etc. gelovende etc. pro ut in froma actum ut supra (den dertigsthen april seventhienhondert twaalf).

Cooppen en slagen 555 gld voldaen.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832