Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-165r

De heer Nicolaas van Blotenburgh procureur voorde ed: achtbaeren gerechte der stadt van s'Bosch bijde ed: achtbare heeren schepenen aldaar geauthoriseert bij appointement van dato 27e julij 1712 alhier gesien ende gelezen cedit ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) aen Peter Jan Donders een huijs werckhuijs ende schop met den hoff daeraen groot een half loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen aende Stock Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost ende suijt Adriaen Mutsaers west de straet, ende noort Jan Batista Mutsaerts los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra (1 september 1712)

Cooppen et slagen 760 gulden voldaen

Den selven cedit ad opus jus habentium aen Johanna Colen een half huijs scheijdende opden graat vande schouw waer vande wederhelft is competerende Hendrick vander Burght met den hoff daeraen groot twintigh roeden ofte etc. gestaen ende gelegen aende Velthoven alhier aldaer tusschen erffenisse oost Hendrick Glavimans suijt de straet west Hendrick vander Burght ende noort Wouter Segers los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppen et slagen 200 gulden voldaen

Den selven cedit ad opus jus habentium aen Adriaen Adriaen de Roij een half huijs scheijdende opden graet vande schouw waervan de wederhelft is competerende Govert van Beurden, met de helft van het schop aenden westenkant ende den hof groot een loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen aende Velthoven alhier ter plaetse genaemd het Groeseijnde aldaer tusschen erffenisse oost Govert van Beurden suijt de straet west Michiel de Veth ende noort Jan Gerrit Ancems, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppen et slagen 120 gulden voldaen

Den selven cedit ad opus jus habentium aen Michieltje weduwe van Wouter de Beer de helft in een huijs ende hoff groot int geheel vierentwintigh roeden ofte etc. gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier tusschen erffenisse oost de kinderen Jan Adriaen de Roij, suijt Hendrick vande Loo west Wouter de Beer ende noort de straet, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum ut supra

Cooppen et slagen 182 gulden voldaenZoeken in website: De Hasselt voor 1832