Menu

Documenten

Document R-1712-14-8187-171v

Alsoo Adriaen Janssen van Heijst in huwelijcken staet versaemt ende gealieneert is geweest met Anneken Adriaen Deckers bijde welcke hij echtelijck geprocreert heeft drie kinderen met name Adriaentie out eenentwintigh jaren, Jan out seventhien en Cornelis out negen jaren ofte elck daer ontrent, ende alsoo den selven sigh wederom in anderen huwelijck begeven wilt met Elisabeth Willem Nouwens, soo soude den selven naer costume locael verobligeert wesen met de momboirs der onmondige kinderen te treden tot afdeelinge maer hebben in plaets van dien gemaeckt een minnelijck ende vrindelijck accoort contract en transactie soo als hier naer sal volgen, vermits de weijnige meuble goederen, die maer komen te monteren? eene somme van vier gulden thien stuijvers afgetrocken de loopende schulden soo blijckt dat die meerder komen te bedragen een somme van negenthien gulden thien stuijvers als de meuble opbrengen de erfgoedere maer bestaende in een derde part van een huijs en hoff aende Hasselt ter plaetse t'Creijven het welck int geheel belast is met hondert en vijftigh gulden soo dat evidentelijck blijckt dat den onmondigen daer van niet kan werden gealimenteert overmits soo sijn op heden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert den voorschreven Adriaen Janssen van Heijst, en Elisabeth Willem Nouwens sijne bruijt ter eenre, Jan Adriaen Deckers als momboir en Cornelis Janssen van Huijckelom toesiender over de voorschreve onmondige ter andere sijde, welcke eerste comparanten verclaerden vande tweede aengenomen te hebben omme de voorschreve onmondige opte brengen ende te alimenteeren in kost etc. tot tijdt ende wijlen dat ijder van haer sal gecomen wesen ten ouderdom van vierentwintigh etc. verders is geconditioneert dat naer doode vande langhstlevende der beijde eerste comparanten alle henne als dan naer te laetene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden soo bij de voorschreven voor als de te verwecken naerkinderen inne capitim hooft voor hooft, elck even diep, inne alsulcken schijn ofte het kinderen waren van een ende de selve bedde voortgecomen ende geprocreert, uijtgenomen de goederen, die de voor ofte naerkinderen van hare sijde moghte komen aen te sterven sullen gaen ende devolveeren aende sijde van waer die gecomen sullen sijn alle welcke poincten etc. renuntieerende etc. verbindende etc. pro ut in forma actum den negenentwintighsten october seventhien hondert twaelf.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832