Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-177v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt Willem Geenhoven deurwaerder van haer Ed: Mo: de Heeren Raden van Staten der Vereenighde Nederlanden dewelcke uijt kragte van authorisatie van Christiaen de Roij als ontfanger der verpondingh alhier sijnde van dato vijfden deser maent december verclaerden inne arrest te nemen en inde hooge overigheijts handen te stellen soo sij doet mits dezen negen quartier loopensaeten lant ofte etc. gelegen in twee parceelen int Creijven onder de Hasselt alhier toebehoort hebbende Corst Jan Jacobs en tegenwoordigh gebruijckt wordende bij Peter Bartel Claes Peter Huijben omme daer aen te verhalen eene somme van eenen gulden eenen stuijver en acht penningen wegens d'ordinaire verpondingh d'anno seventhien hondert negen met de costen daeromme gedaen als noch te doen, actum den vijfden december seventhien hondert twaelff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832