Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-179r

Alsoo Maria Stoffel Lemans inne huwelijcken staat versaamt ende gealieert is geweest met Jan Peter Berens bij den welcken sij echtelijck geprocreert heeft een kint met name Jan out veerthien jaren ofte etc. ende want dezelve sigh wederom in anderen huwelijck begeven heeft met Jan Gijsbert Melis bij den welcke sij alreede geproceert heeft drie kinderen, en gemerckt dezelve naar costume locael, verobligeert was bijt aengaen van dit haer tweede huwelijck tegens het voorschreven voorkint af te deijlen, maer alsoo de geringheijt vanden inboedel en de erfgoederen maer bestonden in een achterhuijsken en twintigh roeden hoff waer vant voorschreve kint niet kon worden gealimenteert, daeromme sijn op huijden dato dezes voor de heeren drossaert ende schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt gecomen ende gecompareert den voorschreve Jan Gijsbert Melis en Maria Stoffel Leemans conthoralen (echtgenoten) ten eenre, Peter Stoffel Leemans als momboir en Jan Baesten als toesiender over het voorschreve voorkint ter andere sijde welcke verclaerde met den anderen in plaets van afdeelinge aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijck ende vrindelijck accoort contract ende transactie hier naer volgende te weten dat sij eerste van de tweede comparanten aennemen gelijck sij doen mitsdezen omme het voorschreve kint op te brengen en alimenteeren in cost en dranck cleding ende redingh van linnen en wollen sieck ende gesont eerlijck en tamelijck naer hennen staet qualiteijt ende vermoge tot tijt ende wijlen dat deselve sal gecomen wezen ter ouderdom van twintigh jaren huwelijck ofte anderen geapprobeerden staet, waar voorens sij eerste vande tweede comparant comparanten sullen hebben behouden en in vollen eijgendom blijven besitten allen de meuble mitsgaders de erfgoederen voorgemelt die de voorschreve eerste comparante met haeren overleden man gemeen te besitten plagh, verders is geconditioneert dat naer doode van hun beijder eerste comparanten alle henne als dat naer te laetene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden soo bijt voorschreve voor als de alreede verweckte en noch te verweckene naerkinderen in capitatum hooft voor hooft elck even diep in alsulcken schijn ofte het kint of kinderen waren van een ende den selven bedde voortgecomen ende geprocreert alle welcken poincten etc. verbindende etc. pro ut in forma actum den achtentwintighsten december seventhien hondert twaelff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832