Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8084-13r

Kennelijck sij eenen igelijcken dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecomparrert Jenneken Willem Daniels van Heijst cum tutore, ende Jan Adriaen Mutsaerts als inne huwelijck hebbende Anneken Willem Daniels van Heijst, dewelcken verclaeren met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen ende uijtstaande capitaelen, hen condividenten mits het overlijden van Willem Daniels van Heist, ende Jenneken Denis de Beer, henne ouders saligers aengecomen inne forme ende maniere den testamente daar van sijnde, bij de selve Jenneken Denis de Beer haare condividenten moeder gemaakt voor den notaris A: van Loon ende seeckere getuijgen alhier inne dato 4e julij 1705,

Overmits der welcker soo is de voorschreve Jenneken Willem Daniels van Heijst ten deele bevallen ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideeren, Eerstelijck eene somme van vierhondert acht ende dartigh gulden inne eene capitale somme van achthondert gulden ten laste deser gemeente van Tilborgh volgens den schepenen brieff daer van sijnde alhier gepasseert den 27e julij 1708, ende de resterende somme int voorschreven capitael noch monterende drie hondert tweeent sestigh gulden haar leven lanck ter tochte ende haere te verweckene wettige decendenten ten erffrechte, Item de helft inne twee duijsent vijff hondert gulden sijnde eenen schepenen brieff alhier gepasseert den 21e julij 1705 door joncker Matthijs van Cannart coum suis, aen ende ten behoeve vande moeder der condividenten inne desen, breder bij den selven brieff blijckende, ende sulcx mede die voorschreve helfte de condividente inne desen haar leven lanck ter tochte, ende hare te verweckene decendenten ten erffelijcken reghten waarvan de wederhelfte den tweeden condivident alsoo mede ten deele bevallen is,

Waar tegens Jan Adriaen Mutsaarts no: ux: ten deele bevallen is, omme bij den selven sijn leven lanck innen tochte beseten te worden ende naar sijne doot sijne wettige kinderen ten erffrechte Eerstelijck een huijs hoff, ende aangelagh groot int geheel vier loopensaeten ofte daar ontrent, gestaen ende gelegen onder dese parochie van Tilborgh ter plaetse de Hoeven aldaar tussen erffenisse oost ende west Gerit vanden Dries cum suis, suijt de straet, ende noort s'heeren bosch cum suis, los ende vrij, Item noch de helft inde voors twee duijsent vijff hondert gulden, de wederhelfte bij de eerste condividente voorens bedeelt, omme mede bij hem condivident sijn leven lanck inne tochte te blijven besitten, ende naer doode van hem bij sijne kinderen ten erffreghte gepossideert te worden.

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat is te weten den tweeden condivident op sijn aanbevallen deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen, schouwen, waterlaten ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs soude mogen subject wesen, ende hebben daar op etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum den sestienden augustij seventienhondert ende dartien.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832