Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8084-13v

Kennelijck sij eenen igelijcken alsdat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Embreght ende Adriaen Denis Maes, de welcke verclaerden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen condividenten mits het overlijden van Denis Maes, ende Maria Janssen de Beer haere ouders saligers aengecomen,

Overmits der welcker, soo is Embreght Denis Maes ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren eerstelijck een huijs ende helft inde hoff ende aenstede aenden noorden kant groot int geheel drie loopensaeten ofte etc. in welcken hoff en aenstede den tweeden condivident de wederhelfte ten deele bevallen is, soo ende gelijck t'selve tegenwoordigh is affgepaelt, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier tussen erffenisse oost de straet, suijt den tweeden condivident, west Jan Smulders, ende noort de straet los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge moeten uijtkeeren aende tweeden condivident de somme van dartigh gulden te betaelen binnen een jaer sonder intrest,

Waer tegens Adriaen Denis Maes ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren de wederhelft vanden voorschreven hoff ende aenstede aenden suijdenkant groot int geheel drie loopensaeten gelegen als voor aldaer tussen erffenisse oost de straet, suijt Adam van Heijst, west Jan Smolders, ende noort den eersten condivident los ende vrij, ende sal dit loth inne vergelijckinge van cavelinge noch genieten vanden eersten condivident de somme van dartigh gulden te betaelen binnen een jaer sonder intrest,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproocken dat ijder etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum den seventienden augustij seventien hondert ende dartien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832