Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8084-18v

Kennelijck sij eenen ijgeleijcken als dat op huijden dato dezes voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Cornelis Peeter Henssen, Wouter Huijbert Henssen, ende met hem Peeter, Norbertus, Maria, Piternel, ende Govert Jan Adams innen huwelijck hebbende Anneke Huijbert Henssen, te samen susters ende broeders, Jenneken Peeter Henssen ende met haer Peeter Marten Henssen, inne huwelijck hebbende Maria Peeter Henssen ende Laureijs Michiel Colen inne huwelijck hebbende Piternel Peeter Henssen, oock susters ende broeders, de welcke verclaerden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschr: erfgoederen hen condividenten mits het overleijden van Peeter Henssen de jonge, ende Jenneken Jan Goijaerts henne vader, moeder, grootvader ende grootmoeder zaliger aengecomen,

Overmits der welcker soo is den voornoemden Cornelis Peeter Henssen, bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een keucken ende achterhuijs, ofte stallinghe in eene huisinge met het geheele schop, gestaen ende gelegen aende Stockhasselt, met de helft inde hoff, ende aenstede aenden suijden kant, groot negen loopensaeten ofte etc., aldaer tussen erffenisse oost Laureijs Michiel Colen, suijt de selve, west de straet, ende noort de derde condividente, ende is noch onder dese aenstede begrepen eenen acker groot 2 1/2 loopensaeten den welcken den condivident, in desen alleen sal possideren ende inde voorige soo veel minder, dat ijder maer een gerechte helfte inde voorschreve aenstede heeft de welcke de derde condividenten ten deele bevallen is, Ende sij geweten dat dit loth tot sijnen laste neemt vijftien stuijvers chijns sjaers aen .... Ekelschot tot Oirschot voorts los ende vrij item een parcheel soo heij als weijde groot int geheel twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, aldaer tussen erffenisse oost Jan Molengraeft, suijt de weduwe Ego de Wits west de gemeente, ende noort de derde condividenten, los ende vrij,

Waer tegens Wouter Huijbert Henssen ende met hem Peeter, Norbartus, Maria, Piternel, ende Govert Jan Adams nomine uxoris tesamen susters ende broeders, bij blinde lootinge ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor hare portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een parceel weijlandt groot twee ende een halft loopensaeten, ofte etc. gelegen onder de Hasselt alhier ter plaetse het Creijven, aldaer tussen erffenisse oost de straet, suijt Cornelis de Jongh, west Guilliam Bogaerts, ende noort de straet, los ende vrij, Item een parceel ackerlant ende weijde samen groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen aende Stockhasselt alhier ter plaetse aende Postelstraet, aldaer tussen erffenisse oost de weduwe Jan Peeters, suijt de straet, west Jan Mattheussen, ende noort de weduwe Jan Mutsaerts, los ende vrij,

Ende waertegens Jenneken Peeter Henssen ende met haar Peeter Marten Henssen, ende Laureijs Michiel Colen, beijde no: ux: bij blinde lootinge ten deele bevallen is, ende sullen alsoo etc. Eerstelijck eene camer inde huijsingen den eersten condivident hier voorens bedeelt scheijdende op den graat vande schouw, die samen onderhouden moet worden, met de geheele schuer, ende de helft vande aenstede aenden noorden kant, gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, groot int geheel negen loopensaeten ofte etc. tussen erffenisse oost Laureijs Michiel Colen, suijt den eersten condivident, west de straet, ende noort de weduwe Jan den Ouden, los ende vrij, Ende sij geweten dat dit loth inde aensteede soo veel meerder moeten hebben, als het parceel van 2 1/2 loopensaet den eersten condivident int geheel onder de 9 loopensaeten hier voorens bedeelt betreft, ende alsoo ijder daer inne de gerechte helfte, Item een parceel soo weij als heijde groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aldaar aende Postelstraet tussen erffenisse oost Johan Molengraeft, suijt den eersten condivident, west de gemeente, ende noort Michiel Peeter Geraerts, los ende vrij,

Voorts is tussen voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den derden october seventienhondert dartien.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832