Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8084-4r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Anthonij Hendricx van Rijsbergen als in huwelijck hebbende Anthonet Gerrit Smulders tsamen kinderen ende erfgenamen wijlen den voorschreven Gerrit Smulders en Anna Willem van Heijst, de welcke verclaerde met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erfscheijdingh ende deijlinge van t erfgoet hen comparanten met t overlijden van henne ouders saligers aengecomen,

Overmits den welcken soo is den voornoemden Anthonij Hendricx van Rijsbergen no: uxoris ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren te weten een huijsken en hoff groot vijfentwintigh roeden ofte etc. gestaen en gelegen aende Hasselt alhier tusschen erffenisse oost Lambert Segers, zuijt de straet, west Jan Cornelis Janssen en noort deselve, los en vrij,

Waer tegens Maria Gerit Smulders ten deele bevallen is de somme van vijffthien gulden eens die deselve bijt passeeren deses bekent ontfangen te hebben en sal deselve haer leven lanck int voorschreve huijsken mede woonen en huijsvestingh hebben,

Voorts is bijde voorschreve condividenten wel expresselijck geconditioneert en ondersproocken de voorschreve eerste condivident sal moeten gedogen en onderhouden alle wegen stegen, schouwen waterlaeten en alle andere nabuerlijcke rechten van outs subject, ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. actum den vijfentwintighsten maert seventhien hondert derthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832