Menu

Documenten

Document R-1713-14-8084-8r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jan Geritsen de Cocq, Adriaen Jan de Cocq, als inne huwelijck hebbende Elisabeth Geritsen de Cocq, Adriaen Cornelis Domen, als inne huwelijck hebbende, Annamaria Geritsen de Cocq, Daniel Jan Janssen den ouden als in huwelijck hebbende, Jenneken Goijaert Verbunth, daer moeder van was Cathalijn Corstiaen Jacobs, Niclaes Anthonissen als momboir ende den voorn. Jan Geritsen de Cocq toesiender over Gerart, en Corstiaen Goijaerts Verbunth, daer moeder van was de voormoemden Cathalijn Corstiaen Jacobs, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen condividenten mits het overlijden van Gerart Jan Geritsen de Cocq ende Cathalijn Jan Jacobs henne ouders saligers aengecomen,

Overmits den welcken, soo is den voornoemden Jan Geritsen de Cocq bij blinde loothinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel soo weij als ackerlandt groot twee lopensaeten ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier, tussen erffenissen oost de straet, suijt de tweede condivident, west Peeter Jan Heerdens, ende noort Jan Arians, los ende vrij, Item noch een derde part gemeen ende onbedeelt, in een paeceel soo weij als uijtgesteecken putten, gelegen als voor, oost de weduwe Peeter Heerdens, suijt ..., west ende noord de gemeente, los ende vrij,

Waartegens Adriaen de Cocq nomine uxoris bij blinde loothinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een halff huijs aende noorden kant bestaende in een keucken ende achterhuijs, met den kelder, scheijdende opde graet vande schouw der wooninge aende suijden kant, met het gebruijck ende onderhoudt vanden oven ende puth, ende veerenveertigh roeijen hoff daer aen, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de straet, suijt de wederhelfft der huijsinge, west Jan Joost Heerdens, ende noort de derde condivident, Item noch een loopensaet soo weij als ackerlandt gelegen als voor, tussen erfenissen oost de straet, suijt den eersten condivident, west Peeter Jan Heerders, ende noort de vijfden condivident, los ende vrij, Item noch twee derde parten bedeelt aende noordenkant in een parceel ackerlandt groot int geheel twee ende een halff loopensaeten gelegen als voor, oost Matthijs Nicolaes Maes, suijt den derden condivident, west Adriaen de Roij, ende noort Jan Janssen de Jongh, los ende vrij, ende sij geweten dat den condivident in desen tot sijnen laste neemt eene schepene gelofte van hondert gulden capitael met den verloopen intrest van dien, aen ende ten behoeve van Laureijs Swagemakers voor schepenen alhier inne dato ... ten laste deser goederen gepasseert, ende daer enboven noch inne vergelijckinge van cavelinge aende eersten condivident moet uijtkeren eene somme van tweeendertigh gulden ende tien stuijvers aende eersten condivident, die bijt passeeren deses sijn voldaen, ende daer enboven alnoch in vergelijckinge van cavelinge moeten uijtkeeren aenden vijffden condivident de somme van vijfftien gulden met eenen stuijver vande gulden jaerlijcx ten intrest, pro rato ende naer advenant des tijds,

Waertegens Adriaen Cornelis Domen no: ux: bij blinde loothinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een schuer met twee loopensaet soo weij als ackerlandt ofte etc. gestaen ende gelegen als voor, aldaer tussen erffenissen oost de straet, suijt Adriaen de Cocq, west Daniel Janssen de oude, ende noort den laetsten condivident, los ende vrij, Item een derdepart bedeelt aende suijden kant in een parceel ackerlandt als weijde, groot in het geheel twee ende een halff loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost Jan Adriaen de Cocq, suijt de weduwe Willem Francke, west Adriaen de Roij, ende noort de derden condivident ende noch een parceel soo bosch als ackerlandt groot een halff loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaemt de Langhstraet, aldaer tussen erffenissen oost de weduwe Peeter Heerders, suijt Jan Adriaen de Cocq, west de straet, ende noort Hendrick vanden Burght, los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge moeten uijtkeren aende vijffden condivident, de somme van vijffentwintigh gulden, te betalen ten simpele vermane, met eenen stuijver vanden gulden jaerlijcx ten intrest, tot de effectieve voldoeninge die voor ...,

Waertegens Daniel Janssen den ouden no: ux: bij blinde loothinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlandt, groot een lopensaet ofte daer omtrent gelegen als voor, aldaer tussen erffenissen oost Adriaen Cornelis Domen, suijt Jan Joost Heerde, west Maria Gerit Wagemakers, ende noort Jan Willems de Beir, los ende vrij, Item noch een derdepart in eenen parceel soo weij als uijtgesteecke putten groot int geheel twee ende een halff loopensaeten gelegen aende Hasselt alhier, tussen erffenissen oost de weduwe Peeter Heerders, suijt ..., west ende noort de gemeente, los ende vrij,

Waartegens Niclaes Anthonissen als momboir ende Jan Gerits de Cocq als toesiender over de onmondige kinderen voorens genoemt in dier qualiteijt bij blinde loothinge ten deele bevallen, ende sullen alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, voor ende ten behoeve van Gerart Goyaert Verbunth onmondige in desen, een camer aenden suijdenkant vande huijsinge bijden tweeden condivident hier voorens bedeelt, scheijdende opden graat vande schouw, met de gerechtigheijt onderhoudt, ende gebruijck vanden puth ende oven, ende vieren dertigh roeijen soo hoff als weijde daer aen, gestaen ende gelegen als voor, aldaer oost de straet, suijt den tweede condivident, west Jan Joost Heerde, ende noort oock de tweede condivident, los ende vrij, uijtgenomen tien duijten chijns aen ... Ekelschot tot Oirschot, ende sal daerenboven inne vergelijckinge van cavelinge genieten vanden tweeden condivident eene somme van vijfftien gulden, te betalen ten simpele vermane met eenen stuijver vande gulden jaerlijcx ten intrest pro rato inde naer advenant des tijts, tot dat de selve somme sal sijn geschoten?, Item sal dit loth noch in vergelijkinge van cavelinge genieten vande derden condivident eene somme van vijffentwintigh gulden te betalen ten simpele vermane met eenen stuijver vanden gulden sjaers ten intrest, pro rato en naar advenandt des tijts, tot dat de selve somme sal sijn geschoten, ende sij geweten dat dit loth sijnen laste blijft en aenneemt ..., eene somme van hondert ende vijftigh gulden, sijnde eene schepene gelofte ten behoeve van Jenneken Cornelis Creijers gepasseert voor schepenen alhier inne dato ... met den verloopen intrest vandien,

Ende waartegens de voornoemde momboirs inne haere voors qualiteijt ten behoeve van Corstiaen Goijaerts Verbunt ende onmondige inne desen bij blinde loothinge ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een lopensaet ackerlandt, gelegen als voor, aldaer oost de straet, suijt Adriaen Cornelis Domen, west Daniel Jan Janssen den oude, ende noort Jan Willem de Beer, los ende vrij, Item noch een derdepart gemeen ende onbedeelt in een parceel soo weij als uijtgesteecke putten, groot int geheel twee en een halff loopensaeten, gelegen als voor, aldaer oost de weduwe Peeter Heerden, suijt ..., west ende noort de gemeente, los ende vrij,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproocken dat den derde ende sesden condivident, den vierden sullen moeten wegen van voor, vande straet tot sijnen acker ten dese bedeelt, als mede dat den tweede ende derde condivident met andere sullen moeten wegen, tot omde voorschreven huijsinge ende verder niet, ende voorts te onderhouden alle wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum den eenendertighsten meij seventienhondert ende dartien.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832