Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8187-184r

Gerit Marten Henssen, Laureijs, Jan, Peter en Bastiaen Marten Henssen, Hendrick van Leijenborgh als in huwelijck hebbende Maria Jan Hensen, Antonij en Jan Cornelis Donders, Adriaen van Stockum als in huwelijck hebbende Maria Cornelis Donders te samen erfgenamen ab intestato van Maria Reijnier Gerrit Martens cedunt indier qualiteijt aen Adriaen Aertse vande Sande een huijske met twee en twintigh roeden nieuw ingegrave erve gestaen ende gelegen tot Tilburgh ter plaetse genaemt de Stockhasselt aldaer oost de kinderen Jan Joost Jans, zuijt Gerrit Marten Hensen, west ende noort de gemeene straet los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma actum den vijfentwintigsten januarij seventhien hondert derthien,

Cooppenn: 172 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832