Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8187-209r

Willem Ginhoven als deurwaerder vande gemeene s'lants middelen heeft naer gedaene sommatie renovatie, ende verdere solemniteijten inne executie gerequireert, bij hem deurwaerder uijt kraghte van authorisatie van Cristiaen de Roij, de dato 20e januarij 1713, inne qualiteijt als ontfanger der verpondingh over dese heerlijckheijt van Tilborgh, ende dat om daer aen te verhalen de achterstallige verpondingh, door hem Geenhoven aldus gedrigeert?, ende opden 11e februarij 1713 alhier bij executie publiecq verkoght, ende het hooghsel daer van uijtgegaen .... uijt craght van dien wettelijck ende erffelijck te cederen transporteren, op te dragen, ende over te geven aen Peeter Bartels van Rijssel negen quartier loopensaeten teul lant, gelegen in twee parceelen onder dese parochie van Tilborgh ter plaetschen t Creijven onder de Hasselt alhier, het eene parceel neffens erve Gerit Janssen Crijnen aen deen sijde, ende metten anderen sijde Gerart Gorems, streckende met den eenen eijnde aende gemeene straet, ende met den anderen eijnde derve Gerit Janssen Crijnen, het tweede neffens erve Wouter Corst Colen ..., ende neffens erve Jan den Decker ..., streckende met den eenen eijnde op erve Jan Willems van Buel, ende met den anderen eijnde, op erve Gerart Cornelis Peeters den cooper sal jaerlijcx daer uijt blijven gelden aende heer Hendrick Castens? als rentmeester vant groot gasthuijs tot s'Bosch eene somme van vier gulden ende tien stuijvers sijnde de helft van eene rente van negen gulden jaerlijcx aent voorschreve comptoir voorts wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer calangie ofte aentael hier inne wesende ofte naermaels van sijnent wegen komende etc. pro ut in forma, actum den vijffden augustij seventien hondert ende dartien,

Cooppen: et slagen 90 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832