Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8187-216v

Laureijs Michiel Coolen als inne huwelijck gehadt hebbende Piternel Peeter Henssen cedit aen Jenneken Peeter Henssen een sesde part in een camer ende schuer met een sesde part inde helfte vande aenstede groot int geheel negen loopensaeten ofte etc. gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, soo ende in dier voegen als het den vercooper op heden bij deijlinge aengecomen is, aldaer tussen erffenisse oost Laureijs Michiel Colen, suijt Cornelis Peeter Henssen, west de straet, ende noort Gijsbert van Iersel, los ende vrij, Item een sesde part, in een parceel soo weij als heijde groot int geheel twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, oost Johan Molengraeff, suijt Cornelis Peter Henssen, west de gemeente, ende noort Michiel Peeter Gerits, los ende vrij, soo ende in voegen alst hem vercooper op heden mede als voor aengecomen is, Item een derde part in een huijs ende schop, met seven loopen soo weij als lant, daer inne drie parceelen gehoorende gestaen ende gelegen als voor, soo ende gelijck t'selve tegenwoordigh bewoont ende gebruijckt wort bij Adriaen Niclaes de Cocq, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaeten etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum den derden october seventien hondert ende dartien.

Cooppen: 315 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832