Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8187-222

Compareerde voor Heeren schepenen ondergenoemt Bartholomeus Momboirs wed. wijlen Claesken Hermens van Heijst, den welcke verclaert te desisteren van allen het regt hem van togte wegen competeerende op ende inde goederen die hij comparant met sijne overleden huijsvrouw gemeen te besitten plagh, ten behoeve van sijne twee wettige kinderen bij deselve verweckt sonder aenden selven goederen eenigh het minste regt actie, ofte pretentie meer te hebben, offte te behouden, als daer aen mits desen renuntierende, inne gerequireerde forma, actum den negen en twintigsten november seventien hondert dertien.

Hermanus, ende Maria beijde meerderjarige kinderen van Bartholomeus Momboirs, de laeste geassisteert met Evert Verschueren haren assistent, ende gecoozen voigt in desen, cederunt aen Maria wed. Geerit Verschueren eene camer en hoff groot een halff loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, soo ende gelijck het de vercoopers vader bij deelinge heeft vercregen van zijne vrouwe ouders, aldaer tusschen erffenisse, oost Andries vande Megdenbergh, zuijd de straet, west Peeter van Woensel, ende noort de waterlaet, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen, waterlaten etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut ...

Cooppenn: sijn 140 gulden voldaen.

Deselve cederunt, aen Jenneken Hermans van Heijst, vrouw van Andries vanden Megdenbergh een parceel ackerlants groot twee loopensaet offte etc. als t'selve gelegen is alhier onder de Hasselt, oost tusschen erffenisse de cooperses man, zuijd eenen waterlaet, west den selve, ende noort Cornelis Beris, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, waterlaten, etc., ende hebben etc.,gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppenn: 148 gulden betaelt 48 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832