Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8084-42v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Adriaen, Jan, en Dionijs Jan Baesten, dewelcke hebben met den anderen aengegaen ende gemaeckt eene erffscheijdinge ende deijlinge vande nabeschreve erffgoederen hen condividenten mits het overlijden vanden voorn: Jan Baesten, ende Willemijn Jan Gerit Cornelissen henne ouders zaligers aengecomen,

Overmits welcker soo is den voornoemde Adriaen Baesten bij blinde loote ten deele bevallen, ende sal etc. een halff huijs aenden zuijden cant scheijdende opden middelmuur des wooninge aenden noordencant, met een halff loopensaet hoff daer aen gestaen ende gelegen aenden Oosten Heijcandt, alhier tusschen erffenisse oost Aert van Horst, zuijd Jan Baesten, west de straet, ende noord de kinderen jan de Cocq, los ende vrij,

Waertegens Jan Baesten bij blinde loote te deel bevallen is, ende sal etc. een parceel weijde groot een loopensaet off etc. gelegen als voor oost Jan Baesten, zuijd Jan Mattijs de Bruijn, west de kinderen Claes de Cocq, en noord Jan Baesten, Item een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost Aert van Horst, zuijd Jan Baesten, west den eersten condivident, ende noord Aert van Horst, los ende vrij,

Ende waer tegens Dionijs Baesten bij blinde loote te deel bevallen is, ende sal alsoo etc. een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen onder de Stockhasselt alhier ter plaetse genaempt de Postelstraet, tusschen erffenisse oost Jan Melis, zuijd Michiel Peeter Geerits, west den selve, ende noord de straet, Item een parceel weijde groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor oost Laurens Coolen, zuijd eenen waterlaet, west Michiel Peeter Geerits, ende noord de straet, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproocken dat jder etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum den dertienden februarij seventhien hondert veerthien.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832