Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8084-63r

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heeren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden den welcke uijt cragte van authorisatie van Christiaen de Roij als ontffanger der ordinaire verpondinge d'anno 1711, ende halve verpondingh tot de franse ... d'anno 1712 over Tilborgh volgens de procuratie daer van zijnde de dato sesden desen maent augustij alhier verthoont, verclaerde in arrest te nemen, ende inde Hooge Overigheijts handen te stellen, de erfgoederen van Jan Jan Smulders, competerende Jenneken Martinus Stradio cum suis, ende sulcx omme daer aen te verhaelen eene somme van drie gulden, dertien stuijvers ende acht penningen, ter saecke van verschulde verpondinge, en halve verpondinge d'annis voors., met de costen, actum den sevenden augustij seventien hondert veerthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832