Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-255r

Compareerde voor etc. Adriaen Jan de Cocq als in houwelijck hebbende Elisabeth Geerit de Cocq hier mede present, de welcke heeft gebooden zijne blijckende penningen die hij seijde, seijne eijgen te wesen, omme met den regten van naderschappen te lossen, vrijen ende quijtten soo hij doet mits desen een derde part onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel drie loopensaten offte etc. gelegen onder dese parochie van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, als Jan Geerits de Cocq op den 19e maert deses jaers voor schepenen allhier heeft ewegh gevest, opgedragen, ende overgegeven aen Hendrick Gijsbert vande Loo, gelovende der halve super se et bona (op zich en zijn goederen) in desen alles meer te doen, ende naerte coomen t'geene een naerderman naer costuijme locael schuldig ende gehouden is te doen, actum den seven en twintigsten junij seventhien hondert veerthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832