Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8188-15v

Compareerde voor etc. Jenneken Corstiaen van Heijst weduwe wijlen Paulus de Bont de welcke verclaerde te desisteeren vant regt van togt haer van togtsweegen competeerende op ende aen seecker huijsken hoff, ende erffenisse daer aen, groot drie ende een halff loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, ende sulcx ten behoeven van haere twee minderjarige kinderen, sonder aende selve eenigh het minste regt actie offte pretentie over te hebben offte te behouden, als daer aen renuntierende mits desen inne gerequireerde forma, actum den drie en twintigsten october seventhien hondert veerthien.

Adam Janssen van Heijst als momboir, ende Niclaes Aelberts van Namen als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Paulus de Bont, daer moeder van is Jenneken Corstiaen van Heijst met consent, ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen der Heerlicheijt Tilborgh ende Goirle de dato dertigsten augustij 1714, alhier verthoont, cedit aen Jan Janse de Jongh een huijsken, hoff en erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende groot samen drie en een halff loopensaet offte etc. soo ende gelijck tselve gestaen ende gelegen is binnen deese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer oost de straet, zuijd t kint van Cornelis Smittens, west het kint van Geerit van Beurden, ende noort Jan Sijmons, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den drie en twintigsten october seventien hondert veerthien.

Cooppenn: et slagen 246:10:0 hier op bij de vest betaelt 196 guldens 10 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832