Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8188-15v

Willem de Munninck deurwaerder haer Ed: Mo: de heeren Raaden van Staeten der Vereenigde Nederlanden heeft, naer gedaene formaliteijthen in cas van executie gerequireert, uijt cragte van authorisatie van Sr. Christiaen de Roij gewesene ontffanger der ordinaire verpondinge deser heerlijcheijt van Tilborgh, sijnde van dato sesden augustij laestleden publiecq ende voor alle man bij executie gedaen vercoopen volgens de conditie daer van zijnde de dato eersten october 1714 waer toe ten deese gereffereert wordt, cedit aen Jan, ende Maria Jan Adriaens een halff huijs aende noorden cant met een schop hoff ende aengelagh groot samen drie en een half loopensaeten offte daer ontrent gestaen ende gelegen onder deese heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, laest gecompeteert hebbende de erffgenamen Martinus Stradio, aldaer tusschen erffenisse oost de erffgenamen Cornelis Smittens, zuijd Jan Hermans, west Jacob Hesselmans, ende noort Adriaen Anthonij Geerits, los ende vrij, uijtgenomen dertien vaten rogge s'jaers aende conventuale van Tongerlo, waer inne d'eene helffte moet betaelt worden uijt de goederen van Jan Adriaen Emans, voorts wegen, stegen, schouwen etc., ende heeft etc. gelovende super bona creditorum (op de goederen vande schuldeisers), ende allen commer etc. pro ut in forma, actum den vijffden november seventhien hondert veerthien,

Cooppenn: et slagen 95 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832