Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8188-7r

Jan Willem Heerdens, cedit aen Jan Adriaen Momboirs een halff huijs aen den westenkant bestaende in een keucken ende achterhuijs met een en een half loopensaet soo hoff als ackerlant daer aen gestaen ende gelegen aende Hasselt aldaer, tusschen erfenissen oost den cooper, zuijd Jan van Amelsvoort, west Willem de Beer ende noort de straet, los en vrij, uijtgenomen twee stuijvers chijns sjaers aenden heere van dese Heerlijckheijt ende seven stuijvers acht penn: chijns sjaers aen den heere rentmeester Slingerland ende neemt den cooper, noch tot sijnen last in eene schepene gelofte van hondert gulden capitael, bij den vercoopers opgenomen van Nicolaes Anthonissen, voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seventienden augustus seventienhondert veerthien.

Cooppenn: 418 gulden hieronder mede begrepen schepene gelofte hier op bij de vest betaelt 268 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832