Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1715-14-8085-29r

Compareerde voor etc. Adriaen Kivits als inne houwelijck hebbende Cornelia Adriaen Zegers, des te voorens weduwe ende testamentaire boedelhouster is van wijlen Gerard Janssen Smolders volgens den testamenten daer van zijnde gepasseert voorden notaris Arnoldus van Loon, ende seeckere getuijgen alhier de dato 19 junij 1696 alhier verthoont ter eenre, Jan, ende Adriaen Geerart Smolders, soo voor haer selven, ende nog haer fort ende sterck makende voor Jennemaria haere meerderjarige absente suster, te samen kinderen wijlen den voornoemde Gerard Janssen Smolders, daer moeder van is de voors. Cornelia Segers ter andere zijde, de welcke verclaerden met den anderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben dit naervolgende contract inde manieren hier naerbeschreven volgende, te weten dat sij eerste comparanten cedeeren, transporteren, ende overgeven aen Jan, ende Adriaen gebroederen sijnde de twee eerste, vande tweede in ordine comparanten een huijs, schuer, hoff ende weijde groot te samen twee lopensaten ofte etc., soo ende gelijck het selve gestaen ende gelegen is aende Hasselt alhier, oost Peeter vander Wegen waer tussen beijde een steegdeke is loopende, zuijd de straet, en de gerechtigheijt vant voorhooft daer aen ..., west ende noord Lambregt Segers, belast met eenen sack rogge s'jaers uijt de weijde geldende aenden H: Geest Armen alhier, ende uijt de huijsinge twee duijten chijns aende ed: heer alhier, gereserveert nochtans dat de twee eerste comparanten sullen moogen blijven woonen inden winckel vande voors. huijsinge naest den kant van Lambregt Segers op de deur vande keucken, ende de voordeur aff te maken op kosten vande twee eerste comparanten ende transportanten in desen, met ses roeden vanden hoff daer bij, als mede den solder te moogen gebruijcken om linnen te hangen ende sulcx om bij de voorn. twee eerste comparanten te mogen gebruijcken gedurende het leven vande tweede in ordine comparanten des getransporteerdens moeders ende sullen sij eerste comparanten daer voor genieten de somme van vijff gulden die bijt passeren deses sijn voldaen, ende sij geweten dat sij getransporteerde hier mede bekennen genoegen te nemen, ende voldaen te sijn van soodanige hondert ende vijfftigh guldens als haer beneffens de voorn. Jennemaria haere suster sijn competerende, te weten jder vijfftigh gulden sijnde het legitiem haer bijden voornoemde testament gemaeckt nemende sij getransporeerdens aen te gaen voors. als mede de oncosten van seeckere conditie tot vercoopingh ende verteeringen bij den voorschreven Mastenbroeck, ende het schrijven desen contract, mitsgaders de verachterde dorpslasten en impositien tot desen loopende jaren incluijs te voldoen, ende haer transportanten daer van te ontheffen, kost, ende schadeloos te houden, waer mede alle pretentien, ende contra pretentien wederseijts sullen wesen dood ende te niet, t'sij uijt wat hooffden dese soude mogen resulteren, gelovende sij comparanten desen contract offte transport altijt te sullen houden, ende doen houden voor goed, vast, bondigh ende van waerden, renuntierende ten dien eijnde aen alle ...., beneffens ende reserveeren, die d'een off d'ander naermaels soude cunne offte vermogen te staden coomen, ende in sonderheijt de rechten dicterende .... souden voorgaende speciale renuntiatie van geender waerden sijn, tot precise naercomingh vant geene voors. is, verbinden parthijen comparanten wederseijts hunne respectieve persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert, actum den twaelffden october sevenhien hondert vijffthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832