Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1715-14-8188-37v

Compareerde voor etc. Adriaen Jan de Cocq als inne houwelijck hebbende Elisabeth Geerit de Cocq hier mede present dewelcke heeft gebooden zijne blijckende penningen die hij sijde sijne eijge te wesen omme metten regten van naederschappen te lossen vrijen en quijten soo doet mits desen een geregte derde part gemeen ende onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel drie loopensaeten offte daer ontrent gelegen onder deese parochie van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, als Daniel Jan Janssen den Ouden nomine uxoris op den 27e junij 1714 voor schepenen alhier heeft ewegh gevest, opgedragen ende overgegeven aen Hendrick Gijsbers vande Loo, gelovende der halve super se et bona (op zich en zijn goederen), inne desen alles meer te doen, ende naer te coomen t'geen een naerderman naer costuijme locael schuldigh en gehouden is te doen, actum den dertigsten meert seventien hondert vijffthien.

Cooppenn: 15 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832