Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1715-14-8188-38r

Joris, Adriaen en Gijsbert Jansen van Beurden, Peeter Claes Mutsaers, Huijbert Adriaen Smolders, Adriaen Peeter Mutsaers, Anna van Beurden wed. Jan Costen, ende Anneken van Beurden wed. Pieter vanden Hout, etc. samen erffgenamen wijlen Cathalijn Geerits van Beurden cedunt aen Cornelis Janssen van Amelvoirt een huijs ende schop ende vier loopensaeten lant daer aen gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier tussen erffenissen oost de straet, zuijd Peeter Hosemans, west Jan de Jongh ende noort de selve belast met vier duijten chijns sjaers aenden Ed. Heer alhier, Item een parceel weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voors, aldaer oost Jan Peeter Sijmons, zuijd den Ed. Heer alhier, west Jan Jansen de Jongh ende noort Jan Peeter Sijmons, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma actum den achsten april seventien hondert vijfftien.

Cooppenn: 630 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832