Menu

Documenten

Document R-1715-14-8188-46r

Maria Anthonij Geerits weduwe ende testamentaire boedelhousster van wijlen Cornelis Adriaen Willems Willems volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris C: Cloostermans, ende seeckere getuijgen alhier de dato 25e junij 1703 alhier gesien ende gelesen cum tutore cedit aen Peeter Bartels van Rijssel een parceel soo saeij als weijlant groot ses loopensaten offte etc. gelegen aende Hasselt ter plaetse genaemt het Creijven aldaer oost de voetpad, zuijd de kinderen Adriaen Anthonij de Jongh, west de straet, ende noord de kinderen Adriaen de Jongh, los ende vrij, uijtgenomen ses st? ende twee penningen chijns s'jaers aen Ekelschot tot Oirschot, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum den vierentwintighsten julij seventien hondert vijffthien,

Cooppenn 503:0:0 gulden hier op betaelt 103 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832