Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1716-14-8085-56r

Alsoo Jan Geerit Smolders in huwelijcke staat versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Catharina van Oirschot bij de welcke hij echtelijk geprocreert heeft een kint met name Maria Catrina out een jaer offte daer ontrent, ende want denselve sig wederom in anderen houwelijck begeven wil met Cornelia Jan Clocq, soo soude den selven naer costuijme locael verobligeert wesen tegens de momboirs vant voors. kint aff te deelen, maer geconsidereert datter geen erffgoederen sijn als een camer in een huijs en ontrent sestien roijen hoff, aende Hasselt, alhier gestaen ende gelegen, met enige weijnige meubelen bij estimatie ontrent bevonden waerdigh te wesen een off twee en twintigh gulden waertegens hij Jan Gerit Smolders verclaert aen lastige schulden te hebben vijfftigh gulden soo aen dorpslasten winckelwaren als andersints soo dat claer comt te blijcken de lastige schulden affgetrocken in cas van affdeelingh niets tot alimentatie des onmondighen soude wesen, maer notoir tot armoede soude comen te vervallen, omt welcke voor te comen, soo sijn op huijden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert den voorn. Jan Geerit Smolders, ende Cornelia Jan Clocq sijne bruijt ter eenre, Geerit Jansen van Waelem als momboir ende Adriaen Geerit Smolders als toesiender over t voors. onmondigh kint ter andere sijde, dewelcke in plaets van affdeeling verclaerden genootsaeckt te wesen, en aengegaen te hebben om redenen voornoemt met den anderen dit naevolgende accoort, contract ende transactie inne maniere nabeschreven, te weten dat sij eersten vande tweede comparanten aennemen soo doen mitsdesen het voornoemde onmondigh kint opte brengen ende te alimenteren etc., ter tijt en wijlen toe dat het selve sal gecomen wesen ten ouderdom van achtien jaren, houwelijck offte anderen geaprobeerde staet, ende als dan aent selve uijt te keren eene somme van vijff en twintigh gulden eens, en daerenboven een kerckboecken met twee silveren slooten t'geene van nu aff aen voor t selve sal worden bewaert, waer voorens sij eerste comparanten sullen hebben behouden en in vollen eijgendom blijven besitten de voors. meubelen ende erffgoet, voorts is geconditioneert ende ondersproocken dat na doode van hun beijde eerste comparanten alle henne als dan na te latene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden soo bijt voors. voor, als de te verweckene naer kinderen capitatum hoofft voor hoofft elck even diep in allen sullcken schijn off het kinderen waren van een en den selven bedde voort gecomen, dogh soo in desen houwelijck geen kinderen verweckt en worden, sal in sulck geval naer het overlijden van hen beijden eerste comparanten, de voors. camer en hoff wederom ten erffregten keren en desolveren opt voors. onmondigh kint, allen welcke poincten etc., renuntierende, etc., verbindende etc., pro ut in forma, actum den sevenden meij seventien hondert sesthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832