Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1716-14-8188-80v

Adriaen Bogaers cedit aen Lambert van Riel een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen onder dese heerlijcheijt van Tilborgh aende Hasselt, ter plaetse aldaer genaemt het Creijven tusschen erffenisse oost eenen voetpadt, zuijd Cornelis Adriaen Maes, west de straet, ende noord de kinderen Jan de Jongh, item een parceel weijde groot sesentwintigh roijen offte etc. gelegen als voor oost eenen voetpadt, zuijd de kinderen Jan de Jongh, west de straet, ende noord den cooper, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftienden junij seventien hondert sesthien,

Cooppenn: 100 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832