Menu

Documenten

Document R-1717-115-68-17

Compareerde voor mij Andries vander Burght openbaer notaris bij den ... Rade van Brabant in s Hage geadmitteerd tot Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenaemt, Norbert Willem Francken, en Maria Adriaen Francken, woonende alhier aende Hasselt, te kenne gevende hij eerste comparant, dat de voorn tweede comparante bij zijn ouders lange jaare hadt gewoont, die selve oock althoos van cost, dranck en kleeders mitsgaders van wollen linnen hadden voorsien en onderhouden, en dat des eerste comparants vader en moeder zaliger hem hadden versogt de voorn tweede comparant althoos insgelijck te versorgen, dat deselve haer leven langh door hem mocht worden onderhouden in den ... cost dranck en cleeders, soo van wollen als van linnen, soo verclaerden de wedersijtse comparanten met malcanders over een gecomen en .. te zijn, een als nogh over een waren comende en accoorderende bij desen, namentlijck dat hij eerste comparant in cost en dranck mitsgaders wollen en linnen en dat meeder tot de tweede comparant haren lijven behoort sal onderhouden haer leven langh, en naer haer overlijden, haar doode lichaam een eerlijcke begraeffenisse te versorgen, en soo hij eerste comparant voor haar tweede comparante quam te overlijden, in sulcken geval sullen de erffgenaemen de goeders van den voorn eersten comparant onbedeelt moeten laeten tot naer het overlijden vande tweede comparante, omme uijt die erve ins haren nootdruft te genieten, off bij deijlinge off scheijdinge sullen de erffgenamen vande voorn eerste comparant sufficient borge moeten stellen alhier tot Tilborgh genoeghsaem gegoeijt ende geerft voor den jaarlijcxen onderhout van haer tweede comparant, mits dat naer het overlijden vande tweede comparant voor het geene voorn staet alle haere meubilaire en andere goeders in hebbende en in toecomende nogh vercrijgende, sullen zijn en blijven ten behoeve van den eerste comparant, oft bij vooroverlijden aan zijn wettige erffgenamen, alles soo zij comparanten verclaren, belovende de wederzijtse comparanten het geene ... aen den andere te zullen houden ende doen houden voor goet stadigh ende van waerden ende verbant als naer reghten, Aldus gedaen ende gepasseert tot Tilborgh ter presentie van Gijsbert van Gorp ende Michiel vanden Hout als getuijgen hiertoe versogt heden den 25e februari 1717.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832