Menu

Documenten

Document R-1717-14-418-164

Inden name ons Heren Amen, kennelijck sij eenen ijgelijck, als dat ophuijden dato deses voor schepenen ende Secretaris der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle onder genoemt, Cornelis Jan Beris, ende Jenneken Peter Heerden, wettige huwelijckse luijden welcke voorn Jenneken vorens weduwe ende testamentaire boedelhouster was van wijlen Jan Adriaen Segers volgens den testament daer van sijnde gepasseert voor de notaris J. Molengraeff ende seeckere getuigen alhier inne dato 4 oktober 1697, beijde opheden voor ons verschenen sijnde in haere huijsinge aende Hasselt alhier, haar verstant wel machtig en ook volcomen gebruijckende, soo selve opentlijck bleeck de welcke overdenckende de broosheijt der menselijcke nature, siende datter op de aerde niets seeckerder is als de doot, ende niet onseckerderen is als de uren vandien, hebbende daar omme met voorbedagsten raden sonder persuatie van ijmanden soo sij verclaerde, uijt henne eijgen vrijen willen gemaekt ende gesloten dit hen testament laesten ende uijterste wille in maniere als volgt, Eerstens henne selven nu ende soo wanneer de uijt henne sterfelijcke lichamen sullen komen te scheijden, de genade ende barmhartigheijt van Godt almachtigh bevelende ende henne lichamen een eerlijcke begraeffenisse comende voorts tot de dispositie van haere tijdelijcke goederen, hen bij Godt almachtig op deser aerde verleent, ofte nog te verlenen, Soo verclaerden sij testateure uijt ... liefde ende affectie die sij malcander als eghte luijde toedragende sijn deen aen dandere den langstlevende van hun beijde te laeten van alle ende eenen ijgelijcke henne goederen soo roerende als onroerende, gout silver gemunt als ongemunt actien schulden ende credieten, hoedanig dese sijn ofte genoemt komen worden waer ofte op wat plaetse dese gelegen souden mogen wesen geen uijtgesondert die den eerst afflijvigen metten doot eenigssints sal komen te ontruijmen ende achter te laten, omme daar mede bij den langstlevende te doen als sijn vrij eijgen goet, het sij de selve te vercoopen verteeren ... ofte daer van te disponeren soo het de langslevende goetdunckt ende gelegen kome sal, wel verstaende ende onder expresse regten nochtans dat de langslevende hen beijder wettige kinderen alrede verweckt, ende door godes segen noch te verwecken, de selve sal hebben op te brengen ende te alimenteren, inne cost ende dranck, kledinge ende voedinge van linne ende wollen, sterck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naar hennen staet, qualiteijt ende vermogen, de selve ter scholen te laten gaan omme te leren lesen ende schrijven, ende tot dien een ambagt ofte hantwerk te laten leren waar toe de selve ... ende bequaem bevonden sullen worden om henne kost te konnen gewinnen ter tijt ende wijlen tot dat ijder van haer sullen gecomen wesen tot ouderdom van vijffentwintigh jaren huwelijck ofte andere geapprobeerden staet, ende als aen de selve uijt te keren in plaets van hare legitieme portie een uijtsetsel naar staet, qualiteijt ende vermogen, inne allent welcke voors. staet verclaerde sij testateure malcander te stellen, ende nomineren tot henne eenige en universeele erffgenaem met volle regts van institutie mitsdesen, dit seijden ende verclaerde sij testateure te wesen hun testament leste ende uijterste wille, willende ende begerende, dat het selve naer hun doot sal worden achter volgt, stat grijpen, ende sijn volcomen effect sorteren, tot sij als testament, codicil, donatie intervivos, causa mortus ofte andersints, sootselve naer reghten best sal komen bestaen, niet tegenstaende hier..... niet tegenstaende, eenige costume ofte reghten, deser, ......, als allen de selve voor soo veel, derogerende mitsdesen, actum den achsen februarij seventienhondert ende seventien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832