Menu

Documenten

Document R-1717-14-8085-108v

Kennelijck sij eenen igelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Niclaes Anthonissen ende Peter Wouter Lievens, de welcke verclaerden met malcanderen aengegaen ende gemaekt te hebben, eene erffscheijdingh ende deijlingh van een huijs ende hof haer condividenten te samen bij coop aengecomen den 6e october 1705,

Overmits dewelcke soo is den voernoemde Niclaes Anthonissen bij blinde lotingh ten dele bevallen ende sal alsoo voor sijn portie hebben behouden ende erffelijck possideren, de helft vant voorn. huijs aende noordkant, bestaende in een kamer en kelder, scheijdende op de middelweeght, tussen dese ende de wooningh ten suijden, met den hoff daer achter en noordelijck ter sijden aen groot een halff loopensaet ofte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost de straet, suijt de tweede condivident, west Peter Adriaen Francken, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item sal dit lot in vergelijck van cavelingh genieten vanden tweeden condivident de somme van seventigh gulden, te ontfangen van heden over een jaer met de intrest tegens vier per cento sjaers,

Overmits dewelcke soo is den voornoemden Peter Wouter Lievens bij blinde lotingh ten dele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben behouden ende erffelijck possideren, de wederhelfte der voorschreve huijsinge bestaende in een keucken, kamer en goot, scheijdende opde middelweeght tussen dese ende de wooningh ten noorden met den hoff daer achter, groot een halff loopensaet ofte etc., gestaen en gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost de straet, suijt de weduwe Jan Heerdens, west Peter Adriaen Francken, ende noort den eersten condivident, los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren aende eerste condivident de somme van seventigh gulden, te betaelen van heden over een jaer met den intrest tegens vier per cento sjaers,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde loth sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende specialijck dat den eersten den tweeden condivident sal moeten wegen ende dat ijder sijn heggen tegens sijnen hoff sal moeten digt houden, ende int midden geen hegh te mogen leggen, als mede de schouw, ende de middelweeght samen te moeten onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum den sestiende april seventien hondert ende seventien.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832