Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1717-14-8188-109r

Adriaen Cornelis Domen als in houwelijck hebbende Anna Maria Gerarts de Cocq cedit aen Adriaen Peters van Heijst een parceel ackerlant groot een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost Jan Cornelissen, zuijd de straet, west de weduwe Hendrick vander Burgt, ende noord Cornelis Beris los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den thienden februarij seventien hondert seventien.

Cooppenn: 25 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832