Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1717-14-8188-118v

Anneke Jan Gerit Maes cum tutore cedit aen Joost Gijsberts de Beer een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen onder dese heerlicheijt van Tilborgh aende Hasselt aldaer ter plaetse genaemt het Creijven aldaer oost juffrouw Johanna de With, zuijd Jan Zijmons, west de gemeijne heijde, ende noord de weduwe Peter Leijten, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten meij seventien hondert seventien,

Cooppenn: 43 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832