Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1717-14-8188-129r

Adriaen Goijaert van Vugt momboir, ende Francis Vrancken als toesiender over de vier onmondige kinderen wijlen Piternel de Beer daer vader aff is Michiel van Vugt, cedunt met consent ende decreet van de heere drossard en schepenen alhier de dato 18 junij laestleden aen Cornelis Willem Zegers een parceel ackerlant groot drie loopensaeten ofte etc., gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer oost den cooper, zuijd de gemeente, west Jan Smolders, ende noort de straet, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den twaelfden augustij seventhien hondert seventhien.

Coopenn en slagen: 104 gulden 10 st, voldaen.

De selve qq prodicta cedunt aen Jan Willems de Beer een parceel ackerlant groot veertig roijen ofte etc. daer omtrent gelegen als voor oost Jan Paulus de Beer, zuijd Hendrick Backers, west de wed. Hendrick Wagemaeckers, ende noort deselve wed. los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut ante.

Cooppenn en slagen: 27 gulden voldaen.

De selve cedunt, aen Hendrick Verhoeven een parceel soo bos als heijde groot een en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer oost de weduwe Bartholomeus Heijcants, zuijd de straat, west de gemeente, ende noord Jan Swagemakers los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut ante,

Cooppenn et slagen: 39 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832