Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1718-115-64-78

In den naeme Godts Amen, compareerde voor mij Corn: Cloostermans, als notaris openbaer, bij den Ed: Mo: Raede van Brabant, in sGravenhage geadmitteert, binnen Tilborgh residerende, ende de getuigen naergenoemt, in eijgener persoon d'eerbaere Piternel Peters Veramelvoort, bejaerde dochter, tegenwoordigh woonende alhier, ter plaetse genaemt het Laer, mij notaris wel bekent, haer sinnen, verstant, ende uijtspraecke nog redelijck wel hebbende, ende gebruijckende, niet de gesontheijt, mede nog eenigsints gaende, ende staende, soo sulcx alles in het verlijden deser genoghsaem was blijckende, aen mij notaris ende getuijgen ondergenoemt, de welcke in aenmerckinge van de seeckerheijt des doots, ende de onseeckerheijt, wanneer die haer overcomen sal, daeromme niet gaerne uijt dese werelt schijden soude, sonder wederom op nieuws van derselver tijdelijcke goederen, tegenwoordigh hebbende, ende nogh verkrijgende gedisponeert te hebben bij testamente, het welcke sij was doende, uijt haer eijgen ende vrije wille, sonder mislijdinge van jmande, dogh eerst recommanderende haere onsterffelijcke ziele, als die uijt het sterflijck lighaem schijdt, de grondeloose barmhertigheijt Godts, ende der selver doot lichaem in toecomende ... ter christelijcke begraeffenisse, mede alvoorens, doodt ende te niet doende generalijck alle voorgaende testamenten, codicillen, ende andere actens of acte van uijtterste wille, mitsgaders specialijck oock almede de twee distincte testamenten, die sij testatrice voor mij notaris voornoemt, ende seeckere getuijgen alhier gepasseert heeft, het eerste den 4 junius anno 1715, ende het tweede den 23 julius anno christi 1716, niet willende dat jmandt, hem of hun, daer mede sal behelpen, maer houdende alle deselve, met de poincten clausules, ende andersints daerinne begrepen, ende geexpresseert, t'samen geheelijck gerevoceert, kragteloos, voor nul, ende van onwaerden, het sij dat die door haer testatrice alleen, of met andere opgerigt waere, mitsgaders wat daerinne oock mogte geinsereert sijn, het welcke sij jegenwoordig niet en weet, of indagtig is, soo ten opsigte van de lanckheijt des tijts, als andersints, verclaerende dat sij sulcx alhier, soo wel als die voor mij notaris, soo vs. gepasseert sijn, dan almede specialijck soude doen insereren ofte laete expresseren hebbe, tot nader cassatie ende volcomen te niet doeninge van alle de voorgaende oude actens van testamenten ende uijtterste wille, geene uijtgesondert, begerende derhalven dat dese revocatie van genoghsaeme kragt, ende effect wesen sal als tot de te niet doeninge van dien alle, naer scherpheijt van regten, eenigsints verder soude connen of mogen gerequireert worden, waervan sij testatrice versoect de uijtterste benifitie te mogen genieten, waermede testatrice volcomentlijck houdt wel uijtdruckelijck alle vs. testamenten, ende uijtterste wille, geene uijtgesondert, gesamentlijck voor gecasseert, soo sij testatrice deselve nogh maels absoluet revoceert, casseert, doot, ende te niet doet mitsdesen, daertoe willende dat dit jegenwoordige testament, alleen effect sorteren sal.
Dienvolgens nu op nieuws disponerende van het tijdelijcke, soo heeft sij testatrice uijt genegentheijt mitsdesen gegunt, ende gegeven aen ende ten behoeven van de kinderen van Nicolaes Sebastiaens van Gils, ende Anneken Peters Veramelvoort zaliger, mitsgaders mede aen ende ten behoeven van Peeter soone wijlen Michiel Peters Veramelvoort, der testatrices in dese eijge volle neeven, te weete de kinderen, ende dito Peeter hoofsgewijse, den eene niet meer, als den anderen: of bij vooroverlijden van hun, of eenige van dien, derselver descendenten in plaetse: Als oock mede bij aldien dito Peeter soone van Michiel Peter Veramelvoort voornoemt, ende Norbert oock soone van Nicolaes, ende Anneken voorschreven, beijde, of een van hun twee comen, comt te overlijden, voor doode der testatrice, sonder eenige descendenten naer te laete, alsdan derselver deelen of portie, aen hunnen, of sijne naeste bloetvrinden bij substitutie, t'samen alle ende ijgelijcke de vaste ende roerende goederen, soo hier, als elders, die de testatrice metter doot ontruijmen, ende naerlaten sal, t'sij van wat natuere, substantie ende naemen die naer te laete goederen sullen wesen, ende bevonden worden, niets uijtgesondert, maeckende de kinderen van Nicolaes, ende Anneken voornoemt, mitsgaders Peeter soone wijlen Michiel voorschreven, of bij hun, of eenige van dien vooroverlijden, dan derselver descendenten, ende in cas hij Peter, ende Norbert voornoemt, of een van beijde, voor de testatrice comen of comt te overlijden, sonder kinderen of kint, naer te laeten, dan de kinderen van de overleden suster van dito Peter, ende de volle broeders van hem Norbert of mede bij aldien de broeders, of eenige van dien, vooroverlijden, insgelijck dan hunne of sijne descendente, bij representatie in plaetse, t'samen daeraf heeren ende meesters stellende, omme alle die goederen naer doode der testatrice aenstonts te aenvaerden, ende daermede validelijck te doen ende handelen, als een ider met sijn, of haer eijgen, ende vrije goederen, can, of vermag te doen, mits dat de selve gesamentlijck schuldigh ende gehouden sullen wesen, naer doode der testatrice voornoemt, uijt te keeren deese naervolgende legaeten, namentlijck aen of tot behoef van Cornelis, tegenwoordig minderjarige kint van Migiel van Vugt, daer moeder af was Piternel Cornelis de Beir, eerst voor af de somme van een hondert guldens, ende nog aen de gelijcke kinderen van deselve Mighiel ende Pieternel, eene somme van twee hondert guldens. Item aen de kinderen wijlen Laureijs Bastiaan Cornelisse, ende Maria Janssen Veramelvoort zaliger, de somme van twee hondert guldens, Item aen de kinderen van Cornelis Jans de Beir oock de somme van twee hondert guldens, en aen de kinderen wijlen Jan Wijt Emmen insgelijck een somme van twee hondert guldens, a twintigh st jderen gulden: ofte wel bij voor overlijden van die legatarissen, of eenige van de selve, als dan aen derselver descendenten, of naeste bloetvrinden in plaets, des te weete jder het vs. gelegateerden te voldoen, binnen den tijt van ses maenden, naer doode der testatrice: mitsgaders daer benevens haer testatrice naer te laete lastige schulden, ende costen der begraeffenis, met den gevolgen ende aenkleven dat de naerlatenschap sal bevonden worden subject ende verschult te wesen insgelijck te supporteeren ende betaelen. In het geene des ende soo voorschreven staet, heeft de testatrice voornoemt, de naer gemelte kinderen van Nicolaes Sebastiaens van Gils ende Anneken Peters Veramelvoort zaliger mitsgaders Peeter soone wijlen Mighiel Peters Veramelvoort, respective hoofs gewijse elck van hun evenveel: ofte bij voor overlijden van hun, of eenige van dien, dan derselver descendenten, als oock bij manckement van descendenten, dan hunne of sijne bloetvrinden in plaets, respective die alle t'samen heeft sij testatrice, tot haere eenige, ende universeele erfgenaemen mitsdesen genomineert, ende geinstitueert, mitsgaders in cas als voor gesubstitueert, met volcomen regte, ende titule, des te weete de voornoemde geinstitueerde erfgenaemen jder hooftsgewijse, elck evenveel: ende bij voor overlijden van hun of eenige van de geinstitueerden, dan derselver descendenten, of naeste bloetvrinden, bij representatie, in plaetse, als voorschreven dus te supporteren ende voldoen, als hier vooren in desen gemelt, sonder tegenseggen naermaels. Alle het welcke aen de testatrice wel ende perfect voorgelesen sijnde, verclaerden te wesen haer testament, laesten ende uijtterste, wille, derhalve begeerende dat dit instrument, als sulcx, of wel soo den testament bestaen of magh bestaen, naer doode vande testatrice, valideren, stadtgrijpen, en effect sorteren sal, mitsdien in alles moeten naergecomen ende agtervolgt worden. Al waer het soo dat eenige solemniteijten meer als voorschreven uijtgedruckt, mogte gerequireert, ende nogtans geomitteert sijn, die sij testatrice begeert, dat in sulcke gevallen dan sullen gehouden worden in desen voor geinsereert, mede derogerende, doot, ende te niet doende alle costumen, ende andere instrumenten of acte, dese testamentaire dispositie ter contrarie, ende dat de gemelte erfgenamen eenigsints naermaels soude connen, of wille hinderlijck, of nadeeligh wesen, voor soo veel de testatrice aengaet, ende in haer magt is, alles om merckelijck redenen, ende sonderlinge consideratien, die sij daer toe was hebbende, ende haer waere bewegende. Eijndelijck begeert sij testatrice, dat agtervolgens de in dese gemelte revocatie, ende cassatie, voor mij notaris voornoemt, aenstonts sal geschreven worden in margine van het voors laeste testament de dato 23 julij anno christi 1716, insgelijcx als op dat testament vanden 4 junius 1715, geannotteert staet, te weete dat met het passeren van dit jegenwoordig testament de dato 27 junius anno christi 1718, na de gecasseert, doot, ende vernietigt is, het selve testament vanden 23 julij 1716 voors., als hier voor in desen geexpresseert, ten eijnde om dat soodanige aenteijckeninge aldaer in toecomende soude connen dienen daer, ende soo behoort, sulcx ende inden verstande nogtans consequentelijck, dat alleen dit jegenwoordig testament, maer sal valideren, ende moeten naergecomen worden, edog egeene andere voorgaende testamenten of ... uijtterste wille niet consenterende almede, dat van dese affschriften naer doode van de testatrice, sal mogen gelevert worden, aende geinteresseerdens, des begeerende, salvo alario, Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh vs, ter presentie van Willem de Munnick, ende Gerardus Cloostermans beijde mede aldaer woonagtig, als getuijgen, hier toe versogt, die de minute deser principael (: geschreven op een vereijst gesegelt papier:) benevens de testatrice ende mij notaris voornoemt alle letterlijck eijgenhandigh behoorlijck onderteijckent hebben, op hoden den sevenentwintigsten junius anno christi een duijsent seven hondert agthien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832