Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1718-115-68-100

Compareerde voor mij Andries vander Burght, openbaer notaris bij den Ed Rade van Brabandt, in sHage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen nagenoemt Elisabeth van de Puth jonge dochter out 28 jaeren dienst meijt bij Jacobus vanden Bergh woonende aende Hasselt alhier, heeft ter requisitie vant officie fiscael van Brabandt, onder presentatie van eede, verclaert waer ende waerachtigh te sijn, dat sij attestant is geweest op den 22e september laestleden achter de huijsinge vanden voorn: vanden Bergh, omme klaver te haelen voor de beste, alwaer zij attestanten als doen een sware schoot heeft hooren affgaen, naerdemiddagh ontrent de cloque tusschen 4 a 5 uuren, dat als doen immediaet voor bij haer is comen loopen, op seecker acker weght een dragonder vanden Ed: heere van Tilborgh genaemt Coenraet, zijnde seer verbaest, dat zij attestant aen hem vragende waerom hij Coenraet soo liep, off dat hij het wilt niet conde vinden dat hij geschooten hadt, waerop hij Coenraet zeijde, dat hij attestante niet most seggen dat hij geschooten hadt, zij attestante al verder vragende wat ist dan, waerop door den voorn: Coenraet, alwederom wiert geantwoort, Ick heb daer een kerel voor de kop geschooten, waerop de attestante zeijde waer is hij dan, den voorn: Coenraet zeijde, hij lecht daer, dat zij attestant eenige tijt daer nae het lichaem van Nicolaes vanden Hout op de erve achter de huijsinge van Jan Smolders heeft doot bevonden, aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ter presentie van Jan Gerit Verbunt en Norbertus Willem Pauluse, beijde inwoonende getuijgen hiertoe versocht, die aen mij notaris verclaerde de comparante wel te kennen en die de minute deser, nevens de comparante en mij notaris voornt: mede hebben onderteeckent, heden den vijfftiende november xvii en achtien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832