Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8085-153r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Peter Jan Adams, Govert, ende Adriaen Jan Adams, Adriaen Adriaen Daniels, Bastiaen Goijaert Smittens, ende Jan Adriaen Leijten als in huwelijck hebbende, Piternel Goijaert Smittens, dewelcke verclaerde metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Peter Bastiaen Smittens, hen lieden grootvader, ende Bastiaen Peter Smittens haere oom zaligers, soo sij verclaerden,

Overmits dewelcke soo is Peter Jan Adams, ten dele bevallen, ende sal alsoo etc. een huijs schuer en schop met de aenstede groot ontrent vier loopensaten, gestaen ende gelegen alhier binnen Tilborgh ter plaetse aenden Westen Heijcant, aldaer oost de gemeene straet, suijt ende west Adriaen Sijmons, en noort Andries van Beurden, belast met twee stuijvers acht penningen reductie paght aenden here rentmeester Slingelant, Item eenen acker teulant groot drie loopensaten ofte daer ontrent gelegen als voor, oost de gemeene waterlaet, suijt Andries van Beurden, west de weduwe Huijbert Peter Henssen, en noort Adriaen Sijmons los en vrij, Item de helft in eenen acker teulants aenden oosten kant groot ontrent twee loopensaeten gelegen alhier onder Enthoven, oost mevrouw Beijers, suijt Hendrick Hoecx den jongen, west de vierden condivident, ende noort de gemeen straet, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Govert Jan Adams ten dele bevallen, ende sal alsoo etc. een huijs ende schuer met de aenstede groot ontrent acht loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen aenden Westen Heijcant, aldaer oost de weduwe Jan Willem Janssen, suijt Cornelis Corstiaen Aerden, west de gemeene straet, ende noort de weduwe Huijbert Peter Henssen, belast met vier stuijvers ende acht penningen chijns aenden heer van Deursel, Item eenen acker teulant gelegen ter plaetse als voor, groot ontrent twee loopensaet ende een halff ofte etc. aldaer oost, en noort de gemeene waterlaet, west de weduwe Huijbert Peter Henssen, suijt Andries van Beurden, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Adriaen Jan Adams ten dele bevallen, ende sal alsoo etc. de helfte aende suijden kant van eenen acker teulants groot vijff loopensaeten ofte etc. gelegen aende Westen Heijcant alhier, oost de kinderen Jan Kuijpers, suijt Anthonij Wittebol, west Gerit Marten Henssen, ende noort Adriaen Adriaen Daniels die het wederdeel is bevallen los ende vrij, ende sal de selve noch tot egalisatie van sijn loth hebben een parceel teulant groot drie ende een halff loopensaet gelegen alhier aende Stockhasselt, t'gene is gecomen van haere drie eerste in ordine condividenten vader zaliger soo sij verclaren, en t'gene sij twee eerste comparanten ten dien eijnde aen hem op heden oock hebben gevest ende opgedragen en bekent vande waerde van dien voldaen te sijn,

Overmits d'welcke soo is Adriaen Adriaen Daniels ten dele bevallen, ende sal alsoo etc. Eerstelijck een parceel weijde groot twee loopensaten ofte daer ontrent, gelegen alhier onder Tilborgh ter plaetse aende Westen Heijcant, oost de gemeene straet suijt Jan van Beurden, west de weduwe Jan Daniels en noort de weduwe Huijbert Peter Henssen, Item de helfte aenden noorde kant in een parceel ackerlant groot vijff loopensaten ofte daer ontrent gelegen als voor, oost de kinderen Jan Cuijsters, suijt de derde condivident, west Gerit Marten Henssen, en noort de weduwe Gerit Colen, met noch de helfte westwaerts in eenen acker teulants groot twee loopensaet, ofte etc. gelegen als voor ter plaetse Enthoven, oost de eersten condivident, suijt Hendrick Hoecx den jonge, west Joris Vergouwen en noort de gemeene straet los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Bastiaen Goijaert Smittens ten dele bevallen, ende sal voor sijne portie hebben etc. Eerstelijck een kamer met een kleijn stalleken en schuer aende huijsinge gestaen ende gelegen aende Hoeven alhier oost de straet, suijt Adriaen Lemans, west de straet, ende noort de weduwe Laureijs van Hest met de helfte vande aenstede groot drie loopensaet, met het regh, en gebruijck vande oven en put, met en beneffens het volgende sesde lot, mits de reparatie en onderhout halff en halff te doen, ende den kelder soo ende gelijck deselven bijde condivident is affgeschoten, Item de helfte noortwaerts in een parceel teulant groot drie loopensaet gelegen als voor onder de Hoeven, oost Peter van Gorp, suijt den sesden condivident, west de gemeene straet, ende noort de weduwe Laureijs van Heijst, Item de helfte noortwaerts in een parceel ackerlant, groot een ende een halff loopensaet gelegen als voor, oost de weduwe Aert van Eeten, suijt den sesden condivident, west de weduwe Cornelis van Roij, ende noort de weduwe Peter van Roij, los ende vrij,

Ende overmits d'welcke soo is Jan Adriaen Leijten, no: ux: ten dele bevallen, ende sal alsoo etc.. Eersten een keucken en stal, scheijdende opde graet vande schouw vande voors. kamer met den kelder gelijck de selven is affgeschoten als mede het gebruijck ende mede onderhouden vande oven en puth, ende de helffte vande aenstede groot ontrent drie loopensaten gestaen ende gelegen als voor, Item de helfte suijtwaerts in eenen acker teulants groot drie loopensaten gelegen als voor, oost ende suijt Peter van Gorp, west de gemeente en noort ..., Item de helffte suijtwaerts in eenen acker groot een ende een halff loopensaet gelegen als voor, oost de weduwe Aert van Eeten, suijt de gemeene straet, west de weduwe Cornelis van Roij, ende noort ..., alles los ende vrij, ende sijn de twee laeste condividenten noch int gemeen behoudende eenen hooijbeemt off uijtgesteken putten groot drie loopensaet gelegen alhier inde Blootbeemden, oost de Leij, suijt de weduwe Niclaes Philipsen, west de gemeente en noort Martinus Adriaen Geridden, belast met eenen stuijver ende tien penningen chijns aende heer deser heerlijckheijt, met noch eenen beemt ende uijtgesteken putten groot vier loopensaet ofte etc. gelegen alhier in Jacobs Hoeck oost de Leij, suijt Jan Baesten, west de Lantscheijding, en noort Peter Smittens, belast met twee stuijvers vier penningen chijns sjaers, aende voornoemde heere,

Voorts is tussen de voorschreve condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ijder sijn aenbedeelde paghten chijnssen ende renten soodanigh sullen betalen, dat int toekomende, d'een door des anders wanbetalingen in geen schade en komen te vallen, oock dat soo wanneer eenige paghte off renten naermaels op eenige der voors. goederen op quame die men nu niet en weet, alsulcke geloven de condividenten malcanderen te sullen helpen bij betalen en aencoopen, voorts dat ijder op sijn aengecavelde deel, sal moeten gedogen alle wegen stegen schouwen waterlaten, en gebuerlijcke regten als de voors. parcelen van outs soude konnen off mogen subject sijn, oock dat de voorsten de achtersten, ende de aghtersten de voorsten moet wegen ter naester velde ende minster schade, Ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum de vijfffentwintighsten meij seventienhondert ende achtien.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832