Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8085-156r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gekomen ende gecompareert, Anneke Gerit Maes, cum tutore, Jan Janssen de Beir momboir en Gerart Joost van Heijst toesiender over Engel innocente dochter wijlen Jan Gerit Maes, daer moeder van was Engel Jan Willemen, de welcke verclaerde met den andere aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheidinge ende deijlinge vande naerbeschreve erffgoederen metter doot ontruijmt ende hen condividenten achtergelaten door Jan Gerit Maes ende Engel Jan Willems henne ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Anneke Gerit Maes naer blinde lootinge ten dele bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant groot drie lopensaten offte daer ontrent gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer genaamt de Roije Bergh, oost de kinderen Jan de Roij, suijt de kinderen Jan de Jongh west ende noort de kinderen Jan de Roij, los ende vrij,

Waer tegens de voorschreve momboirs ten behoeve van de voornoemde Engel innocente dochter Jan Gerit Maes, bij blinde lootinge ten dele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een kamer aenden suijden kant van een huijs, met drie roeden hoff daer aen, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh mede ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer oost Norbart Vrancken, suijt de straet, west Laureijs van Doremael, ende noort Norbart Vrancken, Item noch tien roede hoff daer bij gelegen, oost Norbart Vrancken, suijt en west Jan de Beer, ende noort de weduwe Peter Goijaert Heerden, Item een parceel saeijlants gelegen als voor ter plaetse genaemt inde Krimp, groot seven quartier loopensaten ofte daer omtrent aldaer oost Jan vanden Bosch, suijt de weduwe Hendrick Gerit Jans, west Peter Heerden, ende noort de straet, Item een parceel uijtgesteecke putten, groot vier loopensaten, ofte daer ontrent, gelegen als voor ter plaetse bij de Elff Buijnder, aldaer oost Peter Haens, suijt de Elff Buijnder, west de Lantscheijdinge, ende noort Huijbert van Groenendael, belast met de helft in vijff ende eenen halven stuijver chijns sjaers aende heer Rentmeester Tengnagel tot s'Bosch,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum de sestiende junij seventienhondert ende achtien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832