Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8085-169v

Compareerde voor etc. Gerit, Willem, ende Michiel, gebroederen meerderjarige soonen wijlen Peter Gerits, daer moeder aff was Maria Hermans, de welcke verclaerde te derogeren doot ende te niet te doen, gelijck sij doen mitsdesen sodanigh testament als tussen haer comparanten is verleden ende gemaakt, voor notaris A. van Loon, ende seeckere getuijgen alhier in dato 7e februarij 1704, willende dat niets van t'selve sal worden achtervolgt, off naergecoomen, maer houdende t'selve geheel voor nul, ende gans van onwaerden als off het bij haer noijt en was verleden ofte gepasseert willende dat dese inne margine van dien sal worden geannoteert, ende t'selve aldaer geroijeert, gelijck oock bij't passeren deses is gedaen actum den sestienden december seventien hondert ende achtien.

Hieronder staat: Den 16 meij 1741 deese nog eens authentiecq uijtgemaakt ter requisitie van Anneken Peter Maas.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832