Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8188-165v

Cornelis en Peter Leemans, Peter van Beurden als in houwelijck hebbende Elisabeth Lemans, ende Jan Melis als in houwelijck hebbende Maria Lemans, mitsgaders Anthonij Wittebol als regeerent armmeester des Taeffele vanden Heijligen Geest alhier als aende taeffel genomen hebbende Adriaen eenigste naergelaten minderjarigh kint wijlen Jan Leemans, daer moeder van was Maria van Beurden, cedunt aen Anthonij Jan Beris een halff huijs aenden suijden cant scheijdende opde graedt vande schouw des wooningen ten noorden met ontrent dertigh roeden hoff daer aen, off wel soo groot ende cleijn als t'selve gestaen, ende gelegen is binnen dese heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer genaemt het Creijven, oost de straet, zuijd de kinderen Adriaen Deckers, west Jan Deckers, ende noort t'kint van Jan Cornelis Teurlinx, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den thienden junij seventhien hondert achtien,

Cooppenn: en slagen 93 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832