Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8188-172v

Juffrouw Margareta Chortes soo voor haer selven ende noch als last ende procuratie hebbende van mevrouw Eva Lus weduwe wijlen de heer Jacobus Erkelens volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Adriaen Rosenboom geadmitteert voorden Ed. Heere van Holland tot Alphen residerende ende seeckere getuijgen aldaer den sesentwintigsten augustij seventien hondert aghtien, alhier verthoont, cedit aen Jan Janssen de jonge, Hendrick Verhoeven en Francis Jan ... een parceel moerbeemd groot int geheel drie en twintigh loopensaet ofte wel soo groot ende cleijn als den selven gelegen is onder dese parochie van Tilborgh ter plaetse inden Dalem, oost Jan van Gilst, zuijd de conventualen van Tongerlo, west de Landtscheijdine, ende noord Jan Peeters Smarien, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., ende geloven etc., alle verholen commer etc., pro ut in forma, actum den twintigsten september seventhien hondert achtien.

Cooppenn: en slagen 178 gulden voldaan bij de vest.

Deselve qq predicta cedit aen Jan Willems de Beir een derdepart in eenen moerbeemd sijnde, dit derdepart groot dertigh loopensaet ofte wel soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is als voor ter plaetse genaemt de Elffbuender oost, ende west de weduwe vande heer Anthonij ..., zuijd Anthonij Wittebol, ende noord Jan Denis, belast met eenen gulden eenen stuijver en vier penningen chijns s'jaers min off meer aenden Edelen Heer alhier, voorts los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., ende geloven etc., alle verholen commer etc., pro ut in forma, actum, en present ut supra.

Cooppenn: en slagen 150 gulden, hier op betaelt, 40 gulden bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832