Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8188-173r

Juffrouw Margerita Chortes als testamentaire erffgenaam wijlen de heer Abraham Chortes volgens den testamente daer van sijnde besloten voorden notaris Willem Mans bij den Edele Souvereijnen Raaden van Brabant geadmitteert, ende binnen Berlicum op den sesentwintigsten december 1706, ende seeckere getuijgen gepasseerd, sijnde de behoorlijke openinge daer van gedaen bij den selven notaris en getuijgen binnen s'Bosch in data 22 januarij 1707 alhier verthoont cedit aende heer Frederick Chortes Ritmeester ten diensten deser Landen etc. samen met de brieven daer van eenigsints mentionerende, ende hem heere cooper genogsaem bekent, eene hoeve bestaende in huijsinge, schuer, schaapskoij, hoff en boomgaert met den aengelagh van dien te samen groot ses loopensaten offte etc., gestaen, ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hoeve agter het Casteel;
Item een parceel ackerlants groot vier en twintigh loopensaet offte etc. genaemt den Grooten acker gelegen als voor;
Item een parceel weijlant genaemt de Voorste Weij groot negen loopensaeten gelegen als voor;
Item een parceel weijde groot ses loopensaten offte etc., genaemt de Middelste Weijde gelegen als voor,
Item een parceel weijlant groot negen loopensaten offte etc., genaemt de Agterste Weijde gelegen als voor;
Item een parceel ackerlant groot ses loopensaeten gelegen als voor ter plaetse genaemt de Leemstraet;
Eijndelijk nog een parceel ackerlants gelegen als voor aande Houtense straet onder de Reijdt groot drie loopensaeten offte etc., int geheel belast met vijfftien stuijvers s'jaars aenden H: Geest Armen alhier, met nog vijff stuijvers en vier penningh chijns sjaers aende conventualen van Tongerlo voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den twintigsten september seventhien hondert aghtien.

Cooppenn: 1000 gulden voldaen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832