Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1718-14-8188-180v

Jan Janssen de Jongh weduwnaar en testamentaire boedelhouder wijlen Maria Dingeman van Beurden die sijne huisvrouw was, volgens den testamenten daer van sijnde gepasseert voorden notaris C. Cloostermans en seeckere getuijge alhier binnen Tilborgh den vierden november 1699, alhier verthoont ende geleesen, cedit aan Jan Adriaen Vijgen een huijs ende hoff groot een halff loopensaat gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aande Hasselt aldaer oost de straet, zuijd ende noord Jan Peter Sijmons, ende west Cornelis van Amelsvoort, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet ofte etc. gelegen als voors, oost eenen ackerwegt, zuid ende noord Jan Peter Sijmons, west Jan Momboirs, Item een parceel ackerlant groot twee Loopensaet ofte etc. gelegen als voors, oost ende west Jan Adriaen Momboirs, zuijd de kinderen Willem Daniels, en noord Adriaen van Beurden, Item parceel weijde groot twee loopensaet ofte etc. gelegen als voors oost de straet, zuijd den Edelen Heer alhier, west Cornelis van Amelsfoirt ende noord Jan Peter Sijmons, Item een parceel ackerlant en weijde groot drie Loopensaet ofte etc. gelegen als voors oost Peter Hoosemans zuijd de straet, en west deselve, en noord Adriaen van Beurden alle los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijffden december seventien hondert achtien.

Cooppenn: 600 gulden voldaen bij deZoeken in website: De Hasselt voor 1832