Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8085-174r

Kennelijck sij eenen iegelijcken alsdat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Adiaen Jan de Roij ende Huijbert Anthonis van Groenendael, als in huwelijck hebbende Jenneke Jan de Roij, de welcke verclaerde metten andere aangegaen ende gemaekt te hebben eene erffscheidinge ende deijlinge der goederen hen condividenten mits het overlijden van Jan Adriaen Willems de Roij, ende Piternel Hendrick de Beer, henne ouders zaligers aengecomen,

Overmits de welcke soo is den voornoemde Adraen Jan de Roij bij blinde lootinge te dele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerstelijck een huijs schuer schop hoff ende aenstede groot vier loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Lange Straet aldaer tusschen erffenisse oost de gemeene straet, suijd Denijs Hoirvoorts, west Jan Joosten Goijaerts ende noort Jan de Beer, los en vrij, Item een parceel weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor genaemt de Cranenbergh ... de Jongh, suijt Peter Jan Heerdens .... ende noort de gemeene heijde, los en vrij, Item een parceel bosch groot een half loopensaet gelegen als voor, oost Peter ..., suijt de weduwe Jan de Cocq, west de weduwe Peter Heerdens, en noort de gemeene heijde, los ende vrij, Item de helft in een parceel heijvelt aende westenkant gelegen als voor genaemt de Heijhoeff groot int geheel vier loopensaet ofte etc. oost de weduwe Peter Heerdens, suijt de tweede condivident, west Cornelis Verbunt, en noort de gemeene heijde, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor genaemt de Rooden Bergh, aldaer oost de weduwe Adriaen van Heijst, suijt de weduwe Peter Heerdens, west Joost de Beer, en noort Peter Heerdens, los en vrij, Item de helft in een parceel weijde aende suijdenkant sijnde dese helft groot seven quart loopensaet ofte etc. gelegen als voor inde Lange Straet, aldaer oost de weduwe Peter Heerdens, suijt de tweeden condivident, west de gemeene straet, ende noort Joost de Beer, belast met de helft in ses gulden sjaers aende H: Geest Armen van Tilborgh, Item een parceel soo moer als uijtgesteken putten groot ... loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse bij de Elff Buijnder aldaer oost Peter Haens, suijt Anneke Jan Gerits, west en noort de Lantscheijdingh, belast met drie stuijvers ses Penn chijns sjaers aent comptoir der geestelijcke goederen tot s' Bosch, ende noch de helft gemeen ende onbedeelt in een parceel beemd en uijtgesteken putten, gelegen als voor omtrent ... genaemt ... aldaer oost en suijt de Lantscheijdingh west ... ende noort Jan Adriaens, los en vrij,

Overmits de welcke soo is den voorn Huijbert Anthonis van Groenendael nomine uxoris bij blinde lootingh te dele bevallen ende sal alsoo etc. eerstelijck een huijs schop ende hoff groot een halff loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost de gemeen straet, suijt Willem de Beer, west Dingeman vande Loo, ende noort Adriaen Jan Denissen los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot vijf loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Jan Cornelis Janssen, suijt Jan Adriaens, west de gemeene straet, en noort de weduwe Jan de Cort, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor genaemt de Rooden Bergh aldaer oost Joost Gijsbert de Beer, suijt Jan de Jongh, west de weduwe Jan de Cort, en noort den eersten condivident, los ende vrij, Item de helfte aende oostenkant van een parceel heijvelt, int geheel groot vier loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, genaemt de Heijhoeff waer van den eersten condivident dander helft ten dele bevallen is, los en vrij, Item een parceel weijlant groot seven quartier loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Adriaen de Roij, suijt Matthijs Maes?, west en noort de weduwe Peter Goijaert Heerdens, los ende vrij, Item de helft aende noordenkant van een parceel weijde groot int geheel drie ende een halff loopensaet gelegen als voor, waer van dander helfte den eersten condivident ten dele bevallen is, belast met de helft van ses gulden sjaers aende H: Geest Armen alhier, eijndelijck een parceel beemd groot twee loopensaet, gelegen als voor, ter plaetse genaemt Jacobs Hoeck, aldaer oost de gemeenen dijck, suijt de weduwe Cornelis Marten olen, west de Lantscheijdingh, en noort de kinderen van Bartholomeus Momboirs, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaeten, en nabuerlijcke regten t'welck d'een oft d'ander parceel van outs souden mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. alle commer etc. pro ut in forma, doch sij geweten dat parthijen condividenten, ijder voor de geregte helft tot hare lasten sijn nemende eene somme van tweehondert gulden capitael sijnde eene schepene gelofte tegens vijff per cent sjaers, alhier gepasseert den ... ten behoeve van Jenneken Creijers door en ten laste van Adriaen Willems de Roij ... den vierden februari seventien hondert ende negentien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832