Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8085-183v

Kennelijck sij eenen Iegelijcken als dat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen, ende gecompareert Willem ende Peter Heerders, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mits desen met malcanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen comparanten mits het overlijden van Jan Goijaert Heerders, en Maria Willems de Bont henne ouders waren aangecomen, ende dat inder voegen forme ende maniere hier naebeschreve volgende,

Overmits der welcke soo is den voors. Willem Heerders ten dele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren een parceel ackerlant, groot drie en een halff loopensaet ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier, oost de kinderen van Jan Maes, suijt Jan Joost Heerders, west Denis Hoirvoorts, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item noch een parceel weijlant groot drie loopensaet ofte etc., gelegen als voor, oost Jan Goijaert Swagemakers, suijt Gijsbert Gerits van Gorp, west Adriaen Jan de Roij, ende noort Joost Gijsberts de Beer den kleijnen, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is den voors. Peter Heerders ten dele bevallen ende sal alsoo voor etc. eene huijsinge en schop met de aenstede daer aenliggende ende daertoe behoorende groot vier ende drie quart loopensaeten ofte etc. gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt de weduwe Peter Goijaert Heerders, west Adriaen Jan de Cocq, en noort Peter Wouter Lievens, belast met eenen stuijver vier penningen chijns sjaers aenden Ed. Heer alhier, Item noch een halff huijs, met twee loopensaet soo saeij als weijlant gestaen ende gelegen als voor, oost en noort Jan Joost Heerders, suijt de gemeene straet, en west Cornelis Swagemakers, los ende vrij, Eijndelijck noch een parceeltje soo bos als moer groot een loopensaet, ofte etc., gelegen als voor ter plaetse genaemt de ... oost Joost de Beer den ouden, suijt Jan Servaes, west Adriaen de Roij, en noort Jan Sijmons, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors parthijen condividenten wel expresselijc geconditioneert, dat den eersten condivident voor hem ende sijne huijsvrouw hen leven lank geduerende sullen hebben vrij wooningh sonder hier voor te betalen inne een van beijde de wooningh ofte huijsinge den tweede condivident ten deele bevallen, int gene van beijde de tweede condivident goet vinden sal, mits dat t selve bij de gebruijckers in reparatie sal moeten worden onderhouden, voorts dat ider op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen waterlaeten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, actum den sefen meij seventien hondert ende negentien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832