Menu

Documenten

Document R-1719-14-8085-192v

Kennelick sij eenen iegelijcken alsdat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Anthonij Jan Beris, ende met hem Jenneken Jan Beris sijne meerderjarige suster daer moeder van was Hendrina Bartels eerste condividenten ter eenre, Peter Jan Deckers, Cornelis Hendricx van Heijst, ende Hendrick van Heijst, sijnen broeder daer moeder van was Jenneken Jan Deckers, Peter Jan Deckers als momboir, en Jan Jan Mutsaers toesiender over t'een onmondigh kint wijlen Adriaen Jan Reijnders daer moeder van is Barbara Jan Mutsaerts, Jan Adriaen Deckers als momboir, ende Cornelis van Huijckelom als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Anneken Adriaen Deckers daer vader van is Adriaen Janssen van Heijst, Jan Janssen van Heijst voor sijn selven, ende noch als toesiend vooght beneffens Jan Adriaen Deckers opper momboir over Daniel Jan van Heijst sijne toesienders onmondigen broeder daer moeder van was Willemijn Adriaen Deckers tweede condividenten ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten door Jan Jan Deckers ende Maria Jan Ancems in haer leeven echte luijden,

Overmits de welcke soo is den voorschreven Anthonij Jan Beris, ende Jenneken Jan Beris des selfs suster cum tutore bij blinde lootinge ten dele bevallen, ende sullen alsoo voor hare portie hebben behouden, ende erffelijck possideren eerstelijck de helft in een huijs aenden oosten kant bestaende in een keucken ende achterhuijs met den hoff daer aen groot een loopensaet offte daer ontrent soo ende gelijck t'selve tegenwoordigh met palen ende eene hegge is gesepareert en afgebakent gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer genaemt het Creijvent, tussen erve oost eenen gemeene voetpat, suijt Peter Cornelis van Beurden, west de straet, en noort eenen gemeene misweght, met de helft in vier ende eenen halve stuijver chijns sjaers aen ... Ekelschot tot Oirschot, item een parceel ackerlant groot twee loopensaet en sestien roeden ofte daer ontrent gelegen als voor aldaer oost de kinderen van Joost Momboirs, suijt Adriaen Maes, west Peter van Beurden, ende noort Peter Jan Deckers, belast met twee stuijvers chijns siaers aende heer deser Heerlijckheijt, item een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost Peter Jan Deckers, suijt de kinderen van Adriaen Deckers, west de weduwe van ... Beris, ende noort de waterlaet, ende noch een parceel soo weij als ackerlant groot twee ende een halff loopensaet, oftte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt eenen waterlaet, west en noort Peter Jan Deckers, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Peter Jan Deckers, Cornelis Hendricx van Heijst, ende Hendrick van Heijst sijnen broeder, Peter Jan Deckers als momboir, ende Jan Jan Mutsaers toesiende over t een onmondige kint wijlen Adriaen Jan Reijnders, Jan Adriaen Deckers als momboir, ende Cornelis van Huijckelom toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Anneken Adriaen Deckers, daer vader van is Adriaen Janssen van Heijst, Jan Janssen van Heijst voor sijn selven ende noch als toesiende vooght beneffens Jan Adriaen Deckers opper momboir over Daniel Jan van Heijst sijns toesienders onmondige broeder, daer moeder van was Willemijn Adriaen Deckers te samen tweede condividenten voornoemt bij blinde lootinge ten dele bevallen ende sullen alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck twee ende een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt, aldaer genaemt het Creijvent, oost Adriaen van Heijst, suijt Lambert van Riel, west Peter van Reijssel, en noort Anthonij Jan Beris, Item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost de weduwe Cornelis de Jongh, suijt Adriaen van Heijst, west Anthonij Beris, en noort eenen waterlaet, item een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost Peter van Beurden, suijt den H: Geest Armen van Tilborgh, west de straet en noort Peter Jan Mutsaerts, item de helft in een huijs aenden westen kant, bestaende in een kamer, kelder ende opkamer, met de oven, scheijdende opde middelmuer tussen dese ende dandere wooningdie samen moet worden onderhouden, ende noch het schop met de hoff daer aen groot een loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen als voor, oost de eerste condivident, suijt Anthonij Beris, west de straet, en noort Cornelis Maes, belast met de helft in vier ende eenen halve stuijver chijns siaers aen ... Ekelschot tot Oirschot, voorts los ende vrij,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dat de put achter de voors. huijsinge samen sal moeten worden gebruijckt ende onderhouden, ende dat ijder op sijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen schouwen waterlaeten etc., ende hebben etc. gelovende etc. ende alle verholen commer etc. pro ut in forma actum den sestienden augustij seventien hondert ende negentien.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832