Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8085-194r

Kennelijck sij eenen iegelijcken alsdat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Peter Jan Deckers, Cornelis Hendricx van Heijst, ende Hendrick van Heijst gebroederen soonen wijlen Hendrick van Heijst daer moeder van was Jenneken Jan Deckers, de voornoemde Peter Jan Deckers, noch als momboir, ende met hem Jan Jan Mutsaers toesiender over t'een onmondigh kint wijlen Adriaen Jan Reijnders daer moeder van is Berbel Jan Mutsaerts, Jan Adriaen Deckers als momboir, ende Cornelis van Huijckelom als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Anneken Adriaen Deckers daer vader van is Adriaen Janssen van Heijst, Jan Janssen van Heijst voor sijn selven, ende noch als toesiende vooght beneffens Jan Adriaen Deckers opper momboir over Daniel Jan van Heijst sijns toesienders onmondigen broeder daer moeder van was Willemijn Adriaen Deckers de welcke verclaerden met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen condividenten met het overlijden van Jan Jan Deckers op heden bij deeling aengecomen,

Overmits dewelcke soo is Peter Jan Deckers bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo etc. een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer genaemt het Creijven, oost de weduwe Cornelis de Jongh, suijt de kinderen Adriaen van Heijst, west Anthonij Jan Beris, ende noort eenen waterlaet, los ende vrij, en sal noch in vergelijck van cavelingh .... te ontfangen binnen een jaer sonder intrest,

Overmits d'welcke soo is Cornelis, en Hendrick Hendricxsen van Heijst bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sullen alsoo etc, een halff huijs aende westen kant, bestaende inne kamer, kelder, opkamer en oven met een schop, ende den hoff daer aen groot een loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt het Creijeven als 't selve met een hegh en palen is gesepareert en aff gereent met de geregtigheijt en gebruijck mitsgaders onderhout vande put voor deene helft, aldaer tussen erffenisse oost Anthonij en Jenneken Jan Beris, suijt Peter van Beurden, west de straet ende noort Cornelis Maes, belast met de helft in vier ende eenen halve stuijver chijns siaers aen ... Ekelschot tot Oorschot voorts los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is de voorschreve onmondige kint wijlen Adriaen Jan Reijnders bij blinde lootinge ten dele bevallen ende sal alsoo etc. een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost Peter van Beurden, suijt den H: Geest Armen van Tilborgh, west de straet, ende noort Peter Jan Mutsaerts, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is de voors. twee onmondige kinderen wijlen Anneken Adriaen Deckers, mitsgaders Jan Janssen van Heijst, ende Daniel Janssen van Heijst des selfs minderjarige broeder, bij blinde lootinge ten dele bevallen ende sullen alsoo etc. een parceel soo weij als ackerlant groot twee ende een halff loopensaet ofte daer ontrent gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt, oost Adriaen van Heijst, suijt Lambert van Riel, west Peter van Rijssel, ende noort Peter Jan Deckers, ende sij geweten dat dese condividenten op dit lot in vergelijck van cavelingh sullen moeten uijtkeren aen Peter Jan Deckers eerste condivident de somme van twintigh gulden te betalen binnen een jaer sonder intrest,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en alle commer etc. pro ut in forma, actum den sestiende augustij seventien hondert ende negentien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832