Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-202r

Jan Joost Peters, ende Maria Joost Peters sijne meerderjarige suster cum tutore cedunt aen Michiel Peter Gerits een parcheeltje ackerlant en heijde groot twee loopensaten offte etc. gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt aldaer oost den cooper, zuijd de straet, west de gemeente, ende noord de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, Actum den drie en twintigsten meij seventien hondert negentien,

Cooppenn: 55 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832