Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-211v

Cornelis, en Hendrick van Heijst gebroederen cedunt aen Cornelis Peters van Beurden een halff huijs aenden westen cant bestaende in een camer opcamer kelder en oven met het schop, gebruijck en onderhout vande put voor d'een helfte, ende den hoff daer aen groot een loopensaet ofte etc., soo ende gelijck t' selve tegenwoordigh met een hegh en palen leijd gesepareert en affgebakent, gestaen ende gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer genaemt het Creijven, oost Anthonij, en Jenneken Jan Beris, zuijd Peter van Beurden, west de straet ende noord Cornelis Maes, belast met de helfte van vier en eene halven stuijver chijns s'jaers aen ... Ekelschot tot Oorschot voorts wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sestienden augustij seventhien hondert negenthien.

Cooppenn: 156:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832