Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-213r

Compareerden voor etc., Dingeman Hendrix van Loo dewelcke verclaerde te desisteren ten behoeve van sijn een onmondigh kint met name Peter, verweckt aen Jenneke Peter Priems van t regt van tochte hem van tochts wegen competerende op een keucken, achterhuijs en erve daer aen gelegen, groot veertien roeden off etc., gestaen ende gelegen aende Hasselt onder dese parochie van Tilborgh, sonder aen off opt selve eenig regt, actie, off pretentie meer te hebben off te behouden maer, daer van te renuntieren inde gerequireerde forma, actum den dertigsten augustij seventien hondert negentien.

Heijliger Hendrick vande Loo, Catharina vande Loo meerderjarige dogter cum tutore, Wouter Smulders als in houwelijck hebbende Maria Hendrix vande Loo, Jan Jan Schalken nomine uxoris, en daer moeder van was Geertruijd Peter Momboirs, Rochus Hendrick Hutten als momboir, mitsgaders Jan Jan Schalken als toesiender over het onmondigh kint van Dingeman Hendrick vande Loo verweckt aen Jenneken Peter Priems, de momboirs met consent ende decreet van heren drossard en schepenen alhier zijnde van dato viertienden deser alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Denijs Gerart van Heijst een keucken met een agterhuijs en den hoff daer aen gelegen groot veertien roijen off daer ontrent gestaen ende gelegen onder dese Heerlicheijt Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Hendrick Gijsberts vande Loo, zuijd, en noord Dingeman van Loo, en west Adriaen de Roij, belast met eenen gulden sjaers aen ... tot s'Bosch, mitsgaders nogh twee stuijvers en drie duijten chijns s'jaers te betalen aenden Edelen Heer alhier, voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten augustij seventhien hondert negenthien.

Cooppenn 90 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832