Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-215r

Maria vanden Merenbergh inne houwelijck hebbende de heer Wilhelmus van Lier, als last ende procuratie hebbende van opgemelten haren man volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Hendrick de Bie, ende getuijgen binnen de stadt s'Bosch de dato veertienden julij 1716 alhier verthoont cedit aen Jan Willems de Beer, een parceel weij en putten genaemt het Ven gecomen van wijlen Maria van Nuenen haere geconstitueerdens moeder zaliger groot vijff loopensaten offte etc., gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer oost eenen waterlaet, zuijd den H: Geest Armen alhier, west Jan Sijmons, ende noord Cornelis Janssen Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den veertiende september seventhien hondert negenthien,

Cooppenn: 130 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832