Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-216r

Adriaen Nouwens cedit aen Adriaen Geboers een halff huijs aenden noorden cant scheijdende opde graet vande schouw tussen dese ende de wooningh ten suijden met den hoff daer achter, ende ter sijde aen gelegen groot seventien roeden offte etc., gestaen ende gelegen onder dese heerlicheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de kinderen Adriaen Somers, zuijd Adriaen Jan van Heijst, west de straet, ende noord eenen ackerwegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden october seventhien hondert negenthien,

Cooppenn: 39 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832